MUĞLA DALAMAN HAVALİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

Benzin, motorin ve doğalgaz satın alınacaktır

MUĞLA DALAMAN HAVALİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00859847
Şehir : Muğla / Dalaman
Yayınlandığı Gazeteler

DALAMAN 08.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/431328
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) : 27.000 LT(Litre) Motorin (Euro Dizel) : 136.000 LT (Litre) CNG (Sıkıştırılmış Doğalgaz) : 85.000 m3 (Metreküp) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Kurşunsuz Benzin(95 oktan) ve Motorin: Muğla Dalaman Havalimanı Başmüdürlüğü sınırları içerisinde yer alan pompa istasyonları ve kuvvet santrali, Havalimanı sınırları dışında yer alan Nuri Baba Radar İstasyonu yeraltında ve yerüstünde bulunan mevcut akaryakıt tanklarına teslimi yapılacaktır. CNG (Sıkıştırılmış Doğalgaz) : Muğla Dalaman Havalimanı Başmüdürlüğü sınırları içerisinde yer alan lojman tanklarına teslimi yapılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.10.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
DHMİ Muğla Dalaman Havalimanı Başmüdürlüğü Binası 2.Kat Toplantı Salonu Dalaman/Muğla
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MUĞLA DALAMAN HAVALİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

95 Oktan Kurşunsuz Benzin, Euro Dizel Motorin, Doğalgaz (CNG) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/431328

1-İdarenin
a) Adresi : DHMİ Muğla Dalaman Havalimanı Başmüdürlüğü, 48780 HAVALİMANI, DALAMAN/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası : 2522811348 - 2522811333
c) Elektronik Posta Adresi : ibrahim.coskun@dhmi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) : 27.000 LT(Litre) Motorin (Euro Dizel) : 136.000 LT (Litre) CNG (Sıkıştırılmış Doğalgaz) : 85.000 m3 (Metreküp)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Kurşunsuz Benzin(95 oktan) ve Motorin: Muğla Dalaman Havalimanı Başmüdürlüğü sınırları içerisinde yer alan pompa istasyonları ve kuvvet santrali, Havalimanı sınırları dışında yer alan Nuri Baba Radar İstasyonu yeraltında ve yerüstünde bulunan mevcut akaryakıt tanklarına teslimi yapılacaktır. CNG (Sıkıştırılmış Doğalgaz) : Muğla Dalaman Havalimanı Başmüdürlüğü sınırları içerisinde yer alan lojman tanklarına teslimi yapılacaktır.
c) Teslim tarihi : Kurşunsuz Benzin(95 oktan) ve Motorin: 01.01.2019-31.12.2020 tarihleri arasında Muğla Dalaman Havalimanı Başmüdürlüğü sınırları içerisinde yer alan pompa istasyonları ve kuvvet santrali, Havalimanı sınırları dışında yer alan Nuri Baba Radar İstasyonuna ait yeraltında ve yerüstünde bulunan mevcut akaryakıt tanklarına teslimi yapılacaktır. İdarenin bildirmiş olduğu ihtiyaçlar yüklenici tarafından 48 saat mehil sürede karşılanmadığı takdirde, şartname hükümlerine bağlı kalınmaksızın diğer akaryakıt bayilerinden yüklenici namı hesabına akaryakıt ürünleri alımı yapabilir. Bu nedenle meydana gelecek fiyat farkı yükleniciden tahsil edilir. CNG (Sıkıştırılmış Doğalgaz) : 01.01.2019-31.12.2020 tarihleri arasında Muğla Dalaman Havalimanı Başmüdürlüğü sınırları içerisinde yer alan lojman ısıtma merkezi tanklarına İdaremizce peyderpey talep olunan miktar, siparişimizi müteakip 48 saat içerisinde teslimi yapılacaktır. CNG (Sıkıştırılmış Doğalgaz) alımı için; DHMİ Muğla Dalaman Havalimanı Başmüdürlüğü Lojman Binaları ısı merkezi mahalline teslimi yapılacaktır. Yüklenici firma 1.kademe yüksek basınç regülasyon grubuna ait nakliye, taşıma, tefrişat ve montaj işlemlerini yapacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : DHMİ Muğla Dalaman Havalimanı Başmüdürlüğü Binası 2.Kat Toplantı Salonu Dalaman/Muğla
b) Tarihi ve saati : 01.10.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1.Kurşunsuz Benzin(95 Oktan) ve Motorin(Euro Diesel) için teklif verecek istekliler;
-İhaleye katılacak Akaryakıt Bayileri; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu(EPDK)’nın yetki verdiği “Dağıtıcı Lisansı”na sahip herhangi bir dağıtım şirketinin bayisi olduğuna dair ihalenin yapılacağı tarih ve sözleşme süresince geçerliliği devam eden ‘’İstasyonlu’’ kategorisi altında vermiş olduğu “Bayilik Lisansı” ‘nın noter tasdikli suretini veya aslını teklifi ile birlikte verecektir.
-İhaleye Katılacak Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Şirketleri: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu(EPDK)’dan, almış olduğu ihalenin yapılacağı tarih ve sözleşme süresince geçerliliği devam eden “Dağıtıcı Lisansı”nın noter tasdikli suretini veya aslını teklifi ile birlikte verecektir.
-İstekliler karayolu ile Akaryakıt ürünlerinin taşınmasını EPDK’dan alınan “Taşıma Lisanslarına” ve “Ulaştırma Bakanlığı Yetki Belgesine ” sahip kara araçları ile taşımayı yapacaktır. Bayii Lisansı sahipleri lisanslarına eklenmiş olması şartı ile kendi araçlarıyla taşıma yapabilirler. Lisans belgeleri talep edildiğinde İDARE yetkililerine ibraz edilecektir.
2.CNG (Sıkıştırılmış Doğalgaz) için teklif verecek istekliler;
-CNG (Sıkıştırılmış doğalgaz) için ihaleye girecek firmalar, EPDK’dan almış olduğu 2019-2020 yıllarını da kapsayan dağıtım ve iletim lisansı olduğunu ihalede belgelendirecektir.
-Havalimanına CNG taşıması yapacak firmanın "Dolum, Dağıtım, İletim Lisansı" ve " K " belgelerini teklifi ile birlikte idareye sunacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
CNG(Sıkıştırılmış Doğalgaz) alımı için : CNG tesisinin ilgili standartlara göre idaremizin belirleyeceği periyotlarla kontrol ve bakımları yapılacak, her CNG gelişinde tüm sistemin (brülöre kadar) kaçak testleri yapılacaktır. Sistemin bakım, onarım ve kalibrasyon hizmetleri sözleşme süresince yüklenici firmanın yetkili elemanları tarafından teknik servis formu düzenlenerek yapılacaktır. Manometre, emniyet vanaları, gaz besleme vanaları ve her türlü aparatlarının bakım, onarım ve kalibrasyonundan yüklenici firma sorumludur. CNG palet sahası ve basınç düşürme - ölçme regülatör istasyonu ve brülöre kadar olan bölümde gaz ikmali sırasında yüklenici tarafından gaz kaçak kontrolü yapılacaktır. Sonuçlar rapor halinde idaremiz teknik personeline teslim edilecektir. Kaçak durumu tespit edilirse yüklenici tarafından hemen müdahale edilerek kaçak giderilecek ve gerekli önlemler alınacaktır.
4.3.4.
4.3.4.1. Standarda ilişkin belgeler:
Akaryakıt (95 Oktan Benzin, Eurodizel Motorin) ürünlerinin özellikleri TSE, tarafından belirlenen akaryakıt spesifikasyonlarında olacak, ancak; TSE tarafından revize edildiği takdirde yerine yeni akaryakıt spesifikasyonları kullanılacaktır.
CNG gazın teknik özellikleri BOTAŞ'ın spesifikasyonlarına uygun olacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
a. Kurşunsuz Benzin(95 Oktan) ve Motorin alımına ilişkin teklif verecek istekliler için her türlü akaryakıt ürünleri alım ve satım işleri,
b. CNG (Sıkıştırılmış Doğalgaz) alımına ilişkin teklif verecek istekliler için her türlü doğalgaz ürünleri alım ve satım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 110 TRY (Türk Lirası) karşılığı DHMİ Muğla Dalaman Havalimanı Başmüdürlük Binası, 1. Kat Satın Alma ve İkmal Müdürlüğü Dalaman / MUĞLA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Muğla Dalaman Havalimanı Başmüdürlüğü Binası, Destek Hizmetleri Müdürlüğü Evrak Kayıt Bürosu 48780 Dalaman/Muğla adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR