HİTİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR D. BŞK.

Basılı malzeme satın alınacaktır

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR D. BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00960934
Şehir : Çorum / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

ÇORUM HAKİMİYET 12.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
İhale Kayıt No
:
2019/104676
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Davetiye,Afiş,PvcveFolyo Baskılar,Öğrenci Kimlik Kartları,Dosyaları ve Bandrolleri,Diploma ve Diploma Kabı,Onur ve Yüksek Onur Belgeleri,Tepsi Kağıdı,Şeffaf Ekmek Poşeti,Makam için Bayrak ve Flamalar, Makam Bayrağı Direkleri,Yemek Fiş ve Kartları Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.03.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Hitit Üniversitesi Rektörlüğü İhale Salonu Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Merkez ÇORUM
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BASILI MALZEME SATIN ALINACAKTIR

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HİTİT ÜNİVERSİTESİ

37 Kalem Muhtelif Basılı Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/104676

1-İdarenin
a) Adresi : KUZEY KAMPÜSÜ-ÜÇTUTLAR MAH. ÇEVRE YOLU BULV. NO.10 19100 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM
b) Telefon ve faks numarası : 3642192120 - 3642192149
c) Elektronik Posta Adresi : sks@hitit.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Davetiye,Afiş,PvcveFolyo Baskılar,Öğrenci Kimlik Kartları,Dosyaları ve Bandrolleri,Diploma ve Diploma Kabı,Onur ve Yüksek Onur Belgeleri,Tepsi Kağıdı,Şeffaf Ekmek Poşeti,Makam için Bayrak ve Flamalar, Makam Bayrağı Direkleri,Yemek Fiş ve Kartları
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezi Kuzey Kampüs Çevre Yolu Bulvarı Merkez/ÇORUM
c) Teslim tarihi : Teknik Şartnamenin ilk sekiz (8) maddelerinde yazılı malzemeler İdarenin ihtiyacı ve talebi doğrultusunda 2018 yılı boyunca pey der pey alınacaktır. Diğer malzemeler ise İdarenin belirleyip Yükleniciye vereceği takvime göre teslim alınacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Hitit Üniversitesi Rektörlüğü İhale Salonu Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Merkez ÇORUM
b) Tarihi ve saati : 26.03.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 59 TRY (Türk Lirası) karşılığı Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR