BAYRAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Basılı malzeme alınacaktır

BAYRAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00906257
Şehir : İzmir / Bayraklı
Yayınlandığı Gazeteler

TİCARET 01.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2018/616772
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
3.000 adet ajanda, 3.000 adet duvar takvimi, 3.000 adet karton çanta, 3.000 adet kalem, 250 adet özel ajanda ve 1.000 adet tebrik kartı ve zarfı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.12.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
BAYRAKLI BELEDİYESİ OSMANGAZİ HİZMET BİNASI 617/9 SOKAK NO.3 OSMANGAZİ-BAYRAKLI/İZMİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BASILI MALZEME SATIN ALINACAKTIR
BAYRAKLI BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Yeni yıl nedeni ile Başkanlık Makamını temsilen protokole, vatandaşlara, çalışanlara ve ziyarete gelenlere dağıtımı gerçekleştirilmek üzere ajanda, duvar takvimi, karton çanta, kalem ve tebrik kartı ve zarfı alımı işi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/616772

1-İdarenin
a) Adresi : ANADOLU CAD. 1606 SOKAK NO.125 BAYRAKLI/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2324772000 - 2323472189
c) Elektronik Posta Adresi : ozelkalem@bayrakli.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 3.000 adet ajanda, 3.000 adet duvar takvimi, 3.000 adet karton çanta, 3.000 adet kalem, 250 adet özel ajanda ve 1.000 adet tebrik kartı ve zarfı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : BAYRAKLI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI / ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ (ANADOLU CAD. 1606 SOKAK NO.125 BAYRAKLI/İZMİR ) - İDARE TESLİMAT YERİNİ DEĞİŞTİRME HAKKINA SAHİPTİR.
c) Teslim tarihi : Ajanda, duvar takvimi, karton çanta, kalem, tebrik kartı ve zarfı en geç 31.12.2018 tarihine İdare’ye teslim edilecektir. İdare teslimat tarihinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Ajanda 20’li, özel ajanda 25’li, duvar takvimi 50’li, karton çanta 25’şerli, kalem 50’li, tebrik kartı 100’lü ve zarf 50’li olmak üzere ayrı ayrı paketler halinde İdareye teslim edilecektir. Kusurlu mallar teslim alınmayacak ve ödemesi yapılmayacaktır. “İdare” teslimat adresini değiştirme hakkına sahiptir. Yüklenici mal/malzemeyi kendi araç ve personeli ile idarenin belirleyeceği noktalara teslim etmek zorundadır. Tüm Nakliye, Ulaşım, Hamaliye giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Teslimat, İdare’nin belirlediği yerlere yapılacaktır. Tasarım, imalat hatalarında ve nakliye esnasında meydana gelecek kaza ve hasardan yüklenici sorumludur. Baskı kalitesi düşük, eksik, hasarlı, şartnamede belirtilen özelliklere uymayan, rengi soluk ve bozuk, deforme, yırtık malzemelerin teslim alınması durumunda Yüklenici, hasarlı olan malzeme kadarını yeniden yapıp İdare’ye teslim etmek zorundadır. Kusurlu bulunması nedeniyle yeniden basımı yapılacak olan malzemeler için İdare ilave bir ücret ödemeyecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : BAYRAKLI BELEDİYESİ OSMANGAZİ HİZMET BİNASI 617/9 SOKAK NO.3 OSMANGAZİ-BAYRAKLI/İZMİR
b) Tarihi ve saati : 17.12.2018 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı BAYRAKLI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ- (FUAT EDİP BAKSI MAH. ANADOLU CAD. NO.125 BAYRAKLI/İZMİR) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BAYRAKLI BELEDİYESİ OSMANGAZİ HİZMET BİNASI 617/9 SOKAK NO.3 OSMANGAZİ-BAYRAKLI/İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR