ESENLER KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ

Basılı evrak ve kırtasiye malzemesi alınacaktır

ESENLER KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/116622
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
38 Kalem Basılı Evrak ve Kırtasiye Malzemesi Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP ’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.03.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Havaalanı Mah. Taşocağı Cad. No:19 Esenler/İstanbul
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ESENLER KDCH HASTANESİ İHTİYACI OLAN 31 KALEM BASILI EVRAK VE 7 KALEM KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ESENLER KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ

Esenler KDCH Hastanesi İhtiyacı Olan 31 Kalem Basılı Evrak ve 7 Kalem Kırtasiye Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/116622
1-İdarenin
a) Adresi : Havaalanı Mahallesi Taşocağı Caddesi No: 19 Esenler/İstanbul Esenler/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 0212 440 3900 - 0212 629 1303
c) Elektronik Posta Adresi : esenlerkdch.satinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 38 Kalem Basılı Evrak ve Kırtasiye Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP ’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Ayniyat Deposuna Raf Teslimi
c) Teslim tarihi : a) Sözleşmenin süresi 9.1. maddede her ne kadar 9 ay olarak belirtilmiş olsa da mali yıl nedeniyle sözleşme süresi 31/12/2019 tarihinde sona erecektir. Sözleşmeye müteakip olarak, 31.12.2019 tarihine kadar idarenin vereceği sipariş üzerine belirtilen miktarlar kadar teslimat yapılacaktır. b) Malzemeler ilgili deponun belirlediği şekilde peyder pey teslim edilecek olup, yazılı istem yapıldıktan sonra malzeme en geç 20 takvim günü içinde Ayniyat Deposuna teslim edilecektir. c) İhale konusu mallar mesai günleri 09:00 -16:30 saatleri arasında, Ayniyat Deposuna istenilen şekilde istif edilerek teslim edilecektir

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Havaalanı Mah. Taşocağı Cad. No:19 Esenler/İstanbul
b) Tarihi ve saati : 22.03.2019 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1-Kırtasiye Malzemeleri için teklif edilen ürünlerin idarece hazırlanan Teknik Şartnameye uygunluğunu teyit edebilmek için; isteklilerin teklif ettikleri ürünlere ait katalog ve/veya fotoğrafların ihale dosyasında sunulması zorunludur. Kataloglar Türkçe Tercümesi ile birlikte verilecek ve Teknik Şartnamede istenen özellikler katalog üzerinde işaretlenmiş olacaktır. Ürünlerin Teknik şartnameye uygunluğunun tespiti için numune getirilmesi zorunludur. Numuneler denenerek değerlendirilecektir. Gerektiğinde karar verebilmek için ikinci bir numune istenebilir. Teslim tutanağı ürün garanti süresi boyunca firma tarafından muhafaza edilecektir. Numuneler üzerinde ihale kayıt numarası, ihale sıra numarası, firma adı, telefon numarası kolay çıkmayacak ve silinmeyecek şekilde belirtilecektir.
2-Basılı Evrak Malzemeleri için numune getirilmeyecek olup; ihale sonrasında basılı evrak örnekleri hastanemiz ayniyat biriminde görülerek oluşturulan numuneler, numune değerlendirme komisyonuna sunulacak ve komisyon beğeni şartı aranacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Havaalanı Mah. Taşocağı Cad. No: 19 Esenler/İstanbul - Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Havaalanı Mah. Taşocağı Cad. No:19 Esenler/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR