ÇATALCA İLYAS ÇOKAY DEVLET HASTANESİ

Basılı evrak, hırdavat ve elektrik malzemesi satın alınacaktır

ÇATALCA İLYAS ÇOKAY DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/63712
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
55 kalem Muhtelif Hırdavat ile Elektrik Malzemeleri 40 kalem Basılı Evrak Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.02.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi İdari ve Poliklinik Binası (Ferhatpaşa Mah. Atatürk Cad. No:115/116 Çatalca / İSTANBUL)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BASILI EVRAK İLE MUHTELİF HIRDAVAT VE ELEKTRİK MALZEMESİ ALIMI


ÇATALCA İLYAS ÇOKAY DEVLET HASTANESİ -SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


Basılı Evrak ile Muhtelif Hırdavat ve Elektrik Malzemesi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/63712

1-İdarenin
a) Adresi : FERHATPASA MAH. ATATÜRK CAD. NO:115-116 34540 ÇATALCA/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2127891792 - 2127892371
c) Elektronik Posta Adresi : istanbuldhs6@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 55 kalem Muhtelif Hırdavat ile Elektrik Malzemeleri 40 kalem Basılı Evrak
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Ayniyat Tüketim Malzemeleri Deposu
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, ihtiyaca göre peyderpey olarak teslim edilecektir. İhale konusu mal kalemleri, İdare tarafından yükleniciye verilen sipariş (FAKS, mail, elden bildirim )üzerine, yüklenici tarafından sipariş miktarı tam ve eksiksiz olarak, idari ve teknik şartnamede yazılı şartları taşıması şartıyla hastanemiz Ayniyat Tüketim Malzemeleri Deposu 5 (beş) iş günü içerisinde teslim edilecektir. Teslim edilmeyen kısım için sözleşmedeki yazılı cezalar uygulanacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi İdari ve Poliklinik Binası (Ferhatpaşa Mah. Atatürk Cad. No:115/116 Çatalca / İSTANBUL)
b) Tarihi ve saati : 19.02.2020 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen ürünlere ait numune istemi ihale tarihinde sonra ihale komisyon uzman üyeleri talebi doğrultusunda yapılacaktır. Numune istem yazısının istekliye tebliğinden itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde idaremize numuneler teslim edilecektir. (Numunelerin her biri malzeme adı, ihale sıra numarası ve firma adı etiketlenmiş olarak bir liste ile imza karşılığı idareye teslim edilecektir.) Numuneler ihale komisyonu uzman üyeleri tarafından teknik şartname hükümlerine göre elle ve gözle fiziki özelliklerine bakılacak, gerekli görüldüğü takdirde klinik ortamlarda denenerek malzemenin sağlamlığına, kullanım uygunluğuna, teknik personel tarafından kullanım kolaylığına göre karar verilecektir. Değerlendirme sonuçları tutanakla ihale komisyonuna sunulacaktır. Bu tutanaklar ihale komisyonu üyeleri tarafından değerlendirilerek karar verilecektir. Numune teslim etmeyen isteklinin ilgili kalemi değerlendirmeye alınmayacaktır. Uhdesinde ihale kalan isteklilerin numuneleri sözleşme süresi sonuna kadar şahit numune olarak idarede tutulacaktır. İstekliler İhale sonucunda uhdesinde kalmayan kalemlerin numunelerini itiraz süresinin bitmesini mütakip 20 gün içerisinde almalıdırlar. 20 Gün içerisinde alınmayan ürünler için istekliler herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi İdari ve Poliklinik Binası Satınalma Birimi (Ferhatpaşa Mah. Atatürk Cad. No:115/116 Çatalca / İSTANBUL) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 SERAMİK VE TAHTA YAPIŞTIRICILAR (FAYANS7 SERAMİK YAPIŞTIRICI 25KG LIK) adet 10
2 TAHARET MUSLUKLARI (WC TAHARET MUSLUĞU (AÇ KAPA)) adet 50
3 PARMAK RULO adet 10
4 ADAPTÖR CONTA adet 20
5 BATARYALAR (LAVABO BATARYASI MUSLUK) adet 100
6 KLOZET KAPAĞI adet 100
7 GÖMME KİLİTLER (45 LİK SİLİNDİRLİ) adet 10
8 GÖMME KİLİTLER (İÇ BAREL) adet 70
9 MUSLUK BAŞLIĞI adet 70
10 KAPI KOLU (kapı kolu) adet 50
11 ÇİFT YÖNLÜ BANTLAR (5metre) adet 40
12 LAVABO SİFONLARI adet 50
13 DUŞ BAŞLIĞI (FONKSİYONLU) (duş ahizesi) adet 100
14 TEFLON BANT (10lu 10merte) paket 10
15 BEYAZ SİLİKON (şeffaf 280ml) paket 10
16 MAKET BIÇAKLARI, YEDEK UÇLARI VE FALÇATALAR (10lı) kutu 6
17 REZERVUAR İÇ TAKIMLARI (Gömme Rezervuar iç taım kapağı) adet 50
18 HIZLI YAPIŞTIRICILAR (50 gr ) adet 20
19 ANAHTARLAR (sıva altı tekli anahtar) adet 10
20 ANAHTARLAR (SIVA ALTI ÇİFT) adet 10
21 GRUP PRİZLER (SIVA ALTI PRİZ) adet 10
22 GRUP PRİZLER (SIVA ALTI UPS PRİZİ) adet 10
23 GRUP PRİZLER (SIVA ALTI TELEFON DATA PRİZİ) adet 10
24 GRUP PRİZLER (İNTERNET PRİZİ) adet 10
25 E27 DUY (3WATT YEŞİL AMPUL) adet 30
26 E27 DUY (3 WATT KIRMIZI AMPUL) adet 30
27 E27 DUY (9 WATT LED AMPUL) adet 250
28 DİĞER LAMBALAR (SPOT LAMBA 80MM5V) adet 100
29 DİĞER LAMBALAR (36 W LED BANT ARMATÜR) adet 30
30 FLUORESAN LAMBA 36 W (25Lİ) kutu 10
31 FLUORESAN LAMBA 18 W (25Lİ) kutu 5
32 LED AMPULLER (14W/840İNCE FLORASAN AMPUL 25.Lİ) kutu 25
33 LED AMPULLER (28W/865 İNCE FLORASAN 25Lİ) kutu 10
34 KABLO KANALI (16*16MM YAPIŞKANLI) kutu 1
35 KABLO KANALI (Yapışkanlı Kablo Kanal 25*16MM 100LÜK) kutu 1
36 SENSÖR (HAREKET SENSÖRÜ 360 DERECE) adet 20
37 ADAPTÖR (12W 1A ADAPTÖR) adet 30
38 IŞILDAK (LEDLİ IŞILDAK) adet 10
39 PİLLER (ŞARJ EDİLEBİLİR 9 VOLT PİL) adet 10
40 KABLO TEST CİHAZI (CABLE TESTER) (BİLİ BİLİ) adet 1
41 TİMER (ZAMAN RÖLESİ) adet 10
42 AKIM RÖLELERİ (220V 11 PİNLİ RÖLE) adet 12
43 NORMAL ERKEK FİŞ adet 50
44 UPS TOPRAKLI ERKEK FİŞ adet 50
45 KLİPS KABLO BAĞI (20CM ORTA BOY 50Lİ PAKETLER) adet 5
46 İZOLE BANT (10MLİ) paket 10
47 STARTER (S2 25 Lİ) kutu 10
48 S10 STARTER (25Lİ) kutu 10
49 GRUP PRİZLER (ups grup priz) adet 10
50 GRUP PRİZLER (3LÜ GRUP NORMAL PRİZ) adet 10
51 GRUP PRİZLER (4LÜ UPS GRUP PRİZ) adet 10
52 GRUP PRİZLER (4LÜ GRUP NORMAL PRİZ) adet 10
53 ANTİGRON KABLO (3*2,5 ANTİGRON 100 METRELİK) top 1
54 ANTİGRON KABLO (3*1,5 KABLO 100MTRELİK) top 1
55 LEVHALAR (ACİL ÇIKIŞ LEVHASI EN 34,5CM -BOY 14,5CM) adet 40
56 ÖZLÜK DOSYASI (AMELİYAT BİLDİRİM DEFTERİ) adet 10
57 AMELİYATHANE KAYIT DEFTERİ (AMELİYATHANE KAYIT DEFTERİ) adet 10
58 AMELİYAT RAPOR DEFTERİ (AMELİYATHANE KAYIT DEFTERİ) adet 10
59 ÖZLÜK DOSYASI (AMELİYATTA SAYIMI YAPILACAK MALZEME FORMU) adet 10
60 ADLİ VAKA DOSYASI (ADLİ VAKA KAN ALMA TESLİM TUTANAĞI) adet 15
61 AŞI KARTI adet 100
62 AMELİYAT VE ANESTEZİ FORMU cilt 30
63 AMELİYAT VE ANESTEZİ FORMU (BUHAR STERİLİZATÖR FORMU) cilt 5
64 TANITIM BROŞÜRÜ (DÜŞME RİSKİ BROŞÜRÜ) adet 200
65 DOSYA KARTI adet 4.000
66 ÖLÜM KARTI (LASTİKLİ ÖLÜM KARTI) adet 150
67 KAN GRUBU KARTI (KAN GRUBU KARTI A RH +) adet 200
68 KAN GRUBU KARTI (KAN GRUBU KARTI A RH -) adet 100
69 KAN GRUBU KARTI (KAN GRUBU KARTI BRH +) adet 200
70 KAN GRUBU KARTI (KAN GRUBU KARTI B RH-) adet 100
71 KAN GRUBU KARTI (KAN GRUBU KARTI AB RH +) adet 200
72 KAN GRUBU KARTI (KAN GRUBU KARTI AB RH -) adet 100
73 KAN GRUBU KARTI (KAN GRUBU KARTI 0 RH +) adet 200
74 KAN GRUBU KARTI (KAN GRUBU KARTI 0 RH -) adet 100
75 NARKOTİK DEFTERİ adet 20
76 HEMŞİRE NÖBET TESLİM DEFTERİ adet 30
77 ETİKETLER (SERUM ETİKETİ) adet 30.000
78 TANITIM BROŞÜRÜ (SİGARA BIRAKMA BRÖŞRÜ) adet 200
79 AMELİYAT VE ANESTEZİ FORMU (STERİLİZASYON ALET VE MALZEME TESLİM FORMU) cilt 10
80 TANITIM BROŞÜRÜ (PALYATİF TANITIM BROŞÜRÜ) adet 100
81 ANESTEZİ İZLEM - DEĞERLENDİRME FORMU (YOĞUN BAKIM HASTA TAKİP FORMU) adet 5.000
82 LABORATUVAR DEFTERİ adet 10
83 POLİKLİNİK DEFTERİ adet 30
84 ODYOLOJİ FORMU cilt 5
85 ARŞİV DOSYASI adet 2.000
86 TANITIM BROŞÜRÜ (ANNE SÜTÜ VE EMZİRME BRÖŞÜRÜ) adet 300
87 ARAÇ GÖREV EMRİ cilt 40
88 POLİS KAYIT DEFTERİ adet 10
89 TANITIM BROŞÜRÜ (LOHUSALIK VE YENİDOĞAN BROŞÜRÜ) adet 200
90 TANITIM BROŞÜRÜ (GEBELİKTE BAKIM REHBER BROŞÜRÜ) adet 200
91 TAKİP FORMLARI (SERVİS YATAN HASTA TAKİP FORMU) adet 7.000
92 SERTİFİKALAR (PALYATİF BAKIM SERTİFİKASI) adet 30
93 SERTİFİKALAR (DİYABET OKULU EĞİTİM DİPLOMAS) adet 100
94 MİFARE KART adet 250
95 TANITIM BROŞÜRÜ (HASTANE TANITIM BROŞÜRÜ) adet 300
Okas Kodu Okas Açıklaması
22000000 Basılı malzeme ve ilgili ürünler
44316400 Avadanlık, hırdavat


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR