İSTANBUL İL SAĞLIK MÜD.KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKAN.-6

Barkod satın alınacaktır

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜD.KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKAN.-6

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01116282
Şehir : İstanbul / Bahçelievler
Yayınlandığı Gazeteler

GAZETE DAMGA 16.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
8 Kalem Barkod Etiketi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.02.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Zuhuratbaba Mahallesi, Dr. Tevfik Sağlam Cad. 25/2, Kat 3 Bakırköy/İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2020 YILI BARKOD ALIMI

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
2020 Yılı Barkod Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/15115

1-İdarenin
a) Adresi : İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-6 Zuhuratbaba Mah., Dr. Tevfik Sağlam Cd. 25/2, 34147 . 34000 Bakırköy BAKIRKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124546100 - 2124546188
c) Elektronik Posta Adresi : cekmececihazgrup@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 8 Kalem Barkod Etiketi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : AVCILAR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ , AVCILAR MURAT KÖLÜK DEVLET HASTANESİ , BAŞAKŞEHİR DEVLET HASTANESİ , BEYLİKDÜZÜ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZ , BEYLİKDÜZÜ DEVLET HASTANESİ, BÜYÜKÇEKMECE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ, BÜYÜKÇEKMECE MİMAR SİNAN DEVLET HASTANESİ, ÇATALCA İLYAS ÇOKAY DEVLET HASTANESİ, ESENYURT NECMİ KADIOĞLU DEVLET HASTANESİ, KÜÇÜKÇEKMECE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ, SBÜ İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, SBÜ İSTANBUL MEHMET AKİF ERSOY GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EAH, SİLİVRİ DEVLET HASTANESİ
c) Teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren sözleşme bitiş tarihine kadar sağlık tesislerinin yazılı siparişi üzerine 7 (Yedi) iş günü içerisinde sağlık tesislerinin depo/depolarına peyder pey teslim edilecektir. Hastanenin ihtiyaçları doğrultusunda, gereksiz stok maliyetleri oluşturmamak kaydıyla sözleşme süresince her bir hastane tarafından en fazla 12(oniki) sipariş planlanmaktadır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Zuhuratbaba Mahallesi, Dr. Tevfik Sağlam Cad. 25/2, Kat 3 Bakırköy/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 12.02.2020 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
NUMUNE: İhaleye katılan istekliler; teklif verdikleri ürünlerin her bir kalemi için numunelerini (marka, model v.b. belirterek ) son teklif verme saatine kadar ilgili idare görevlisine orijinal ambalajında tutanakla teslim edeceklerdir. Son teklif verme saatine kadar numune teslim etmeyen isteklilerin teslim etmediği kalemlere ait teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numune değerlendirilmesinde Teknik Şartname kriterleri esas alınacaktır. Numuneler denenerek de değerlendirme yapılabilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Zuhuratbaba Mahallesi, Dr. Tevfik Sağlam Cad. 25/2, Kat: 3 Bakırköy/İSTANBUL Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR