DZ.K.K. İSTANBUL DENİZ İKMAL GRUP KOMUTANLIĞI

Baharlık sebze ve meyve satın alınacaktır

DZ.K.K. İSTANBUL DENİZ İKMAL GRUP KOMUTANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01127819
Şehir : İstanbul / Pendik
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ DEVİR 07.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/48517
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
12 KISIM 12 KALEM BAHARLIK SEBZE MEYVE ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.02.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kuzey Deniz Saha İhale Komisyonu Başkanlığı (34890) Altkaynarca-Pendik/İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

12 KISIM 12 KALEM BAHARLIK SEBZE MEYVE ALIMI

İSTANBUL DENİZ GRUP K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI


12 KISIM 12 KALEM BAHARLIK SEBZE MEYVE ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/48517

1-İdarenin
a) Adresi : İSTANBUL DENİZ İKMAL GRUP KOMUTANLIĞI 34890 ALTKAYNARCA- PENDİK/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2164939494 - 2164940825
c) Elektronik Posta Adresi : istanbultedarik@dzkk.tsk.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 12 KISIM 12 KALEM BAHARLIK SEBZE MEYVE ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : EK-A İhtiyaç Listesinde belirtildiği miktarlarda İstanbul Deniz İkmal Grup Komutanlığına ve MSÜ Deniz Harp Okulu Komutanlığına teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Satın alınacak mal/malların idrak dönemleri EK-A'da belirtildiği gibi olacaktır. 10.3.2. Yüklenici, 12 Kısım 12 Kalem Baharlık Sebze Meyve Alımı için; mal alış gününden iki gün öncesinden (mesai günü içerisinde saat 08.30-17.00 arasında) arayarak siparişini alacaktır. Pazartesi gününün siparişi Cuma gününden alınacaktır. Yüklenici telefonun veya faksın bozuk olması halinde şahsen müracaat ederek siparişi alacaktır. Telefonun veya faksın bozuk olması veya meşgul olması siparişi almamak için geçerli neden sayılmaz. 10.3.3. Yüklenici Firma, siparişini aldığı mal/malları en geç saat 11:00 (onbir)'e kadar (saat 08.30 ile 11.00 arası olmak üzere) birliklere teslim ederek muayeneye arz etmiş olacaktır. Gecikme ile yapılacak teslimatlarda cezalı teslim süresi (ek cezalı süre verilmemiş ise) yani 15.00 (onbeş)'e kadardır. 10.3.4. Yüklenici saat 11:00 den evvel mal getirmiş ve gelen mal RET edilmiş ise REDDE mukabil saat 11:00 (onbir)'e kadar cezasız veya saat 15.00 (onbeş)'e kadar ya da ertesi gün saat 11:00'e kadar cezalı olarak teslimatta bulunabilir. Saat 15.00(onbeş)'den sonra getirilen malların kabul edilip edilmeyeceği konusunda teslim alan makam serbest ve yetkilidir. 10.3.5. Hiç getirilmeyen ya da muayenede ret sonucu getirilmemiş kabul edilen mal nedeniyle sözleşmede belirtilen miktarın alınmaması sonucunda yüklenici hak iddia edemez. 10.3.6. Siparişi verilen mal/malların teslim sırasında araçtan indirilmesi ve reddedilmesi halinde tekrar araca yüklenilmesi yükleniciye aittir. 10.3.7. Teslim edilen malzemelerin her tür yükleme ve boşaltma giderleri yükleniciye aittir. Ambalajların uygun olması ve iş/işyeri güvenliğinin önem arz ettiği durumlarda idare, yüklenicinin idareye ait iş makinelerini kullanmasına izin verebilir. Bu durumda idarece belirlenen aşağıdaki iş makinesi kullanım ücreti yüklenicinin alacağından kesilir veya ilgili saymanlığa makbuz karşılığı yatırılacaktır. Yüklenicinin hizmet alındıktan sonra bu ücretlere itiraz hakkı yoktur. 3 TONLUK AKÜLÜ FORKLİFT : 80,00.- TL/SAAT 3 TONLUK DİZEL FORKLİFT : 90,00.- TL/SAAT

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Kuzey Deniz Saha İhale Komisyonu Başkanlığı (34890) Altkaynarca-Pendik/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 24.02.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kuzey Deniz Saha İhale Komisyonu Başkanlığı (34890) Altkaynarca-Pendik/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR