BAFRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Bafra Belediyesi gıda ürünleri satın alacaktır

BAFRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01115525
Şehir : Samsun / Bafra
Semt-Mahalle : BÜYÜKCAMİ MAH. / BAFRA
Yayınlandığı Gazeteler

KIZILIRMAK 15.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2020/10098
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
17 KALEM MUHTELİF GIDA MALZEMESİ - Arpa Şehriye, Barbunya, Kırmızı Mercimek, Pirinç, Sıvı Yağ, Un, Margarin, Kaşar, Salam, Yoğurt, Yumurta, Çay, Küp Şeker, Piknik Fındık Kreması, Piknik Tereyağ, Piknik Reçel Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.02.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bafra Belediye Başkanlığı Hizmet Binası 2. Kat İhale Ünitesi Odası Büyükcami Mah. Camikebir Cad. No:1 Bafra/Samsun
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
BAFRA BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


17 KALEM GIDA MALZEMESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/10098

1-İdarenin

a) Adresi

:

BÜYÜKCAMİ MH. CAMİKEBİR CAD. 1 55400 BAFRA/SAMSUN

b) Telefon ve faks numarası

:

3625432320 - 3625425623

c) Elektronik Posta Adresi

:

recepbafrabel@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

17 KALEM MUHTELİF GIDA MALZEMESİ - Arpa Şehriye, Barbunya, Kırmızı Mercimek, Pirinç, Sıvı Yağ, Un, Margarin, Kaşar, Salam, Yoğurt, Yumurta, Çay, Küp Şeker, Piknik Fındık Kreması, Piknik Tereyağ, Piknik Reçel
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

BAFRA BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ AŞEVİ HİZMET BİRİMİ

c) Teslim tarihi

:

İdarenin ihtiyaç duyduğu malzemelere ilişkin sipariş listesi İdarenin ilgili birimi tarafından verilecektir. İdare ihtiyaçları doğrultusunda haftalık (7 günlük) peyderpey alım yapacak, malın tamamı tek seferde teslim alınmayacaktır. Talep edilen ürün istenilen gün ve saatte teslim edilecektir. Acil durumlarda İdarenin talep etmesi halinde yüklenici bu talebi gün içerisinde karşılamak zorundadır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Bafra Belediye Başkanlığı Hizmet Binası 2. Kat İhale Ünitesi Odası Büyükcami Mah. Camikebir Cad. No:1 Bafra/Samsun

b) Tarihi ve saati

:

04.02.2020 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler teknik şartnamedeki hususları kabul ettiklerini gösterir kısmı kaşeleyip imzalayarak teklif zarfı içerisinde idareye sunmak zorundadırlar. İstekliler teklif mektuplarında, teklif ettikleri her kalem gıda malzemesinin markasını belirten listeyi teklif mektuplarının ekinde sunmak zorundadır. Sunmayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Teklif verilen tüm kalemlere numune getirilecektir. Numune örnekleri kesinlikle orijinal ambalajında olacaktır. İstenilen numunelerden büyük ambalajlı olanların yerine (pirinç, nohut vb) küçük gramajlı orijinal paketinde de olabilir. Numune örnekleri ihale saatine kadar İdare’ye verilecektir. Numunesi teslim edilmeyen kalemlere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bafra Belediye Başkanlığı Hizmet Binası 2. Kat İhale Ünitesi Odası Büyükcami Mah. Camikebir Cad. No:1 Bafra/Samsun adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR