BAYINDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Aydınlatma malzemesi satın alınacaktır

BAYINDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01078977
Şehir : İzmir / Bayındır
Yayınlandığı Gazeteler

EGE TELGRAF 08.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/560916
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
30 adet çift konsollu, 34 adet tek konsollu aydınlatma direği ile 64 adet 80 wat, 30 adet 60 wat aydınlatma armatörü montajlı temini. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.12.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bayındır Belediyesi Toplantı Salonu (Mithatpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi No:32 Bayındır/İzmir.)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AYDINLATMA MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

BAYINDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlçe merkezinde bulunan muhtelif cadde ve sokaklara aydınlatma malzemeleri alımı (Montajlı) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/560916
1-İdarenin
a) Adresi : Mithatpaşa Mah. Atatürk Cad. No:32 35840 BAYINDIR/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2325815000 - 2325814268
c) Elektronik Posta Adresi : bayindirbelediyesi@ttmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 30 adet çift konsollu, 34 adet tek konsollu aydınlatma direği ile 64 adet 80 wat, 30 adet 60 wat aydınlatma armatörü montajlı temini.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Bayındır ilçe merkezinde idarenin göstereceği yerler.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanarak 10 gün içerisinde idare ve yüklenici arasında düzenlenecek işe başlama tutanağına müteakip 45 gün içerisinde işin tamamı teslim edilecektir


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Bayındır Belediyesi Toplantı Salonu (Mithatpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi No:32 Bayındır/İzmir.)
b) Tarihi ve saati : 03.12.2019 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
-Uluslararası EN 40-6 standartlarına göre veya benzeri Avrupa standartlarındaüretilmiş ve test edilmiş olmalıdır.
-TS-EN 755-22'ye uygun olmalı
-EN 10204 3a standardına uygun teknik sertifika.
-Kaynak işlemleri DIN EN 287-2 standartlarına uygun yapılmalıdır.
-Kullanılan Profilin Ölçü ve Tlerensları EN 755-9 Standartına uygun olmalı
-İmalatda kullanılacak Alüminyum ham madde Alaşımı EN-AW 6060 (Teknik şartnamede belirtilen limitler içerisinde olmalı
Yukarıda belirtilen kalite sertifikaları ve tip onay belgeleri mal muayene aşamasında kabul komisyonuna verilecektir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
5+8 metre boyunda, çift konsollu, gövdesi ledli, logolu, papatya figürlü alüminyum aydınlatma direği
Adet 8 metre boyunda, tek konsollu, gövdesi ledli, logolu, papatya figürlü alüminyum aydınlatma direği
Adet 80 wat led aydınlatma armatürü
Adet 60 wat led aydınlatma armatürü
İstekliler yukarıda belirtilen malların 1 er adet numunelerini, ihale tarihinden bir gün önce mesai saati bitimine kadar Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesini tutanakla teslim edecek ve idareden (Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesinden) alınan numune teslim tutanağını teklifleri kapsamında sunacaklardır. Numune teslim etmeyen ve tutanağı teklif dosyasında bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bayındır Belediyesi (Destek Hizmetleri Müdürlüğü) Cami Mahallesi Kazım Paşa Cd. No:101 Belediye Pasajı Bayındır/İzmir. adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR