ALTI EYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Aydınlatma direği, armatür ve aydınlatma yardımcı malzemeleri alınacaktır

ALTI EYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01182823
Şehir : Balıkesir / Altıeylül
Yayınlandığı Gazeteler

BALIKESİR POLİTİKA 02.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
İhale Kayıt No
:
2020/332667
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
8 Kısım Aydınlatma Direği, Armatür ve Aydınlatma Yardımcı Malzemeleri Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Belediyemiz Paşaköy Ek Hizmet Binası, Park ve Bahçeler Müdürlüğü deposuna ve İdare tarafından belirlenen yerlere teslim edilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.07.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Balıkesir Altıeylül Belediye Hizmet Binası Destek Hizmetleri Müdürlüğü 4.Kat
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AYDINLATMA DİREĞİ, ARMATÜR VE AYDINLATMA YARDIMCI MALZEMELERİ ALIMI

ALTIEYLÜL BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Aydınlatma Direği, Armatür ve Aydınlatma Yardımcı Malzemeleri Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/332667
1-İdarenin
a) Adı : ALTIEYLÜL BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Eski Kuyumcular Mah. Yeşilyol Sok. No:5 D:1 KARESİ/BALIKESİR
c) Telefon ve faks numarası : 2662410010 - 2662394444
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Aydınlatma Direği, Armatür ve Aydınlatma Yardımcı Malzemeleri Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 8 Kısım Aydınlatma Direği, Armatür ve Aydınlatma Yardımcı Malzemeleri Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Belediyemiz Paşaköy Ek Hizmet Binası, Park ve Bahçeler Müdürlüğü deposuna ve İdare tarafından belirlenen yerlere teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : 4 METRE 65 W LEDLİ AHŞAP GÖRSELLİ DEKORATİF AYDINLATMA DİREĞİ (50 ADET), 80 W, 4,5 METRE DEKORATİF AYDINLATMA DİREĞİ (50 ADET) 60 GÜN İÇERİSİNDE, 10 W LEDLİ BOLLARD TİP AYDINLATMA ARMATÜRÜ (33 ADET), APLİK TİPİ LEDLİ AYDINLATMA ARMATÜRÜ (6 ADET), ÇİFT KONSOLLU 4,5 METRE LEDLİ YÜKSEK AYDINLATMA DİREĞİ (10 ADET), LINEER ESNEK AYDINLATMA 24 V. DC (270 METRE), TEK KONSOLLU 4,5 METRE 70 W LEDLİ YÜKSEK AYDINLATMA DİREĞİ (40 ADET), WALLWASHER AYDINLATMA ARMATÜRÜ (5 ADET) 25 GÜN İÇERİSİNDE TEKNİK ŞARTNAMEDEKİ DETAYLAR DOĞRULTUSUNDA TESLİM EDİLECEKTİR.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmeye müteakip işe başlanacaktır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 24.07.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Balıkesir Altıeylül Belediye Hizmet Binası Destek Hizmetleri Müdürlüğü 4.Kat

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR