CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ayçiçeği tohumlukları satın alınacaktır

CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00944050
Şehir : Şanlıurfa
Yayınlandığı Gazeteler

CEYLANPINAR 11.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ayçiçeği tohumlukları satın alınacaktır.
İşin Yapılacağı Yer
:
Ceylanpınar TİGEM
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.02.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü İşletmemiz Alım – Satım ve İhale Komisyonu huzurunda merkez işletmemiz idare binası toplantı salonunda
İhale Usulü
:
TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Mal Alımı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği 40. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ceylanpınar/ŞANLIURFA

1– İşletmemizin 2019 yılı döneminde ihtiyacı olan aşağıda çeşitleri ve miktarları belirtilen; ayçiçeği tohumlukları satın alınacaktır.

K. NO CİNSİ ÇEŞİDİ MİKTARI (Kg) MİKTARI (Torba Adedi)
1 Ayçiçeği Tohumu Transol 1.250 125
2 Ayçiçeği Tohumu Santos 1.000 100
3 Ayçiçeği Tohumu LG 5542 2.150 215
4 Ayçiçeği Tohumu LG 5452 4.500 450
5 Ayçiçeği Tohumu LG 50585 1.000 100
6 Ayçiçeği Tohumu LG 50505 1.000 100
7 Ayçiçeği Tohumu Sanay 2.000 200
8 Ayçiçeği Tohumu Es Bella 1.000 100
9 Ayçiçeği Tohumu Es Novamis 1.000 100
10 Ayçiçeği Tohumu Pactol 1.750 175
11 Ayçiçeği Tohumu Sirena 1.000 100
TOPLAM 17.650 1.765

2– İhale kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacaktır.
3– İhale 21.02.2019 Perşembe günü saat 14:00’de İşletmemiz Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda Merkez İşletmemiz Toplantı Salonunda yapılacaktır.
4– Teklif mektupları ihale tarihi ve saatine kadar İşletmemiz Genel Evrak servisine elden verilmiş veya bu saatten önce ulaşacak şekilde posta ile gönderilmiş olacaktır. Belirtilen saatten sonra gelen teklif mektupları geçersiz sayılacaktır. Faks ile gönderilen teklif mektupları dikkate alınmayacaktır. Döviz bazında verilen teklifler geçersiz sayılacaktır. Firmalar teklif verirken 1 (bir) torbanın ağırlığını ve torba fiyatını belirtip daha sonra birim fiyatını TL/kg vereceklerdir. Ürün tesliminde teklif edilen torba ağırlığı fazla gelir ise ürün teklif edilen kg üzerinden işlem görecektir. Eğer ürün teklif edilen torba ağırlığından düşük çıkarsa çıkan kg dikkate alınıp ödeme bu şekilde yapılacaktır.
5– Firmalar tekliflerini Türk Lirası (TL) olarak vereceklerdir.
6– İhaleye ait geçici teminat teklif tutarının % 3’ü nispetinde olacaktır. İhaleye iştirak edecek firmalar geçici teminatlarını ihalenin başlayacağı saate kadar; Teminat mektupları dışındaki teminatların nakit veya Döviz olması halinde İşletmenin T.C. Ziraat Bankası Ceylanpınar Şubesi nezdindeki TR29 0001 0005 8805 9943 7852 31 no’lu hesaba veya Halkbank Ceylanpınar Şubesi nezdindeki TR95 0001 2001 5280 0013 0000 01 no’lu hesaba yatırılarak alınacak makbuz teklif zarfının içinde sunulması gerekir.
7-İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
c) İhale tarihine göre son iki ay içerisinde alınmış olma şartı ile bağlı bulunduğu Vergi Dairesi ve Sosyal güvenlik Kurumu veya Bağ-Kura borcunun olmadığına veya borcu var ise ertelendiğine dair belgeler,
ç) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
d) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.
e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
f) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (a),(b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
7.2.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
7.2.1. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler:
İsteklinin;
a) İstekli imalatçı ise imalatçılık belgesi ve/veya kapasite raporu,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesini, ihale Komisyonuna ibraz etmesi zorunludur.
İsteklinin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir.
8- İhaleye ait şartname Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü Ticaret Servisinde görülebilir. İstekliler, ihale dokümanını İşletmemizden (KDV Dahil) 250,00 TL bedel karşılığı temin edebilirler.
9– İşletmemiz Şanlıurfa İline 150 km. uzaklıktadır.
10– İhaleye ait şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak No: 62, Bakanlıklar-ANKARA) ile İşletmemizde mesai saatleri içerisinde görülebilir. Ayrıntılı bilgi için; İşletmemiz tel.no: 414–471 49 74 (5 Hat), faks no: 471 43 78–471 52 28’dir.
11– Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.
12– İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR