KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Atölyelerde kullanılmak üzere boya ve vernik satın alınacaktır

KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/233997
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI ATÖLYELERDE KULLANILMAK ÜZERE İHTİYAÇ DUYULAN BOYA VE VERNİK SATIN ALINMASI İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.05.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Karabağlar Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Cennetoğlu Mah. Yeşillik Cad. No:232 Karabağlar İZMİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI ATÖLYELERDE KULLANILMAK ÜZERE İHTİYAÇ DUYULAN BOYA VE VERNİK SATIN ALINMASI İŞİ

KARABAĞLAR BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ


MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI ATÖLYELERDE KULLANILMAK ÜZERE İHTİYAÇ DUYULAN BOYA VE VERNİK SATIN ALINMASI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/233997

1-İdarenin
a) Adresi : MUSTAFA KEMAL MAH.İSMAİL SİVRİ BULVARI NO 500 GEDİZ BUCA/İZMİR KARABAĞLAR/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2324147910 -
c) Elektronik Posta Adresi : parklar@karabaglar.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI ATÖLYELERDE KULLANILMAK ÜZERE İHTİYAÇ DUYULAN BOYA VE VERNİK SATIN ALINMASI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Karabağlar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Buca-Gediz Asfalt Şantiyesi Ambar Birimine Raf teslimi olacaktır.
c) Teslim tarihi : Sözleşme tarihinden itibaren 10 takvim günü

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Karabağlar Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Cennetoğlu Mah. Yeşillik Cad. No:232 Karabağlar İZMİR
b) Tarihi ve saati : 28.05.2019 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin 1.KISIM SELÜLOZİK BOYA (12 LİTRELİK) SİYAH , 2. KISIM SELÜLOZİK BOYA (1 LİTRELİK) BAYRAK KIRMIZI, 3. KISIM SELÜLOZİK BOYA (1 LİTRELİK) LİMON SARISI, 4.KISIM SELÜLOZİK BOYA (1 LİTRELİK) BEYAZ, 5.KISIM SELÜLOZİK BOYA (1 LİTRELİK) KAHVERENGİ , 6.KISIM SELÜLOZİK BOYA (1 LİTRELİK) FISTIK YEŞİLİ, 7. KISIM SELÜLOZİK BOYA (1 LİTRELİK) BONCUK MAVİ, 8.KISIM SELÜLOZİK DOLGU VERNİK (15 LİTRELİK), 9.KISIM SELÜLOZİK YAT VERNİK (15 LİTRELİK), 10.KISIM SELÜLOZİK PARLAK VERNİK (15 LİTRELİK) kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karabağlar Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Yeşillik Cad. No:232 Kat:3 Karabağlar/İZMİR adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karabağlar Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR