ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ATM kabini satın alınacaktır

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01113437
Şehir : Ankara / Etimesgut
Yayınlandığı Gazeteler

GÜÇLÜ ANADOLU 10.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/730084
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
50 (ELLİ) ADET ATM KABİNİ ALIMI, MONTAJI VE KURULUMU
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.02.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
30 AĞUSTOS MAHALLESİ ŞEHİT HASAN ÖZTÜRK CADDESİ NO:5 ETİMESGUT/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ATM KABİNİ SATIN ALINACAKTIR

ETİMESGUT BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

ETİMESGUT BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 50 ADET ATM KABİNİ ALIMI, MONTAJI VE KURULUMU İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası 2019/730084
1-İdarenin :
a) Adresi 30 AĞUSTOS ŞEHİT HASAN ÖZTÜRK CADDESİ 5 ETİMESGUT/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası 03122461315 -
c) Elektronik Posta Adresi otosun@etimesgut.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın :
a) Niteliği, türü ve miktarı 50 (ELLİ) ADET ATM KABİNİ ALIMI, MONTAJI VE KURULUMU
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri İHALEYE AİT TEKNİK ŞARTNAME EKİNDE BELİRLENMİŞ OLAN ADRESLERDE TESLİM ALINACAKTIR.
c) Teslim tarihleri ALIMI YAPILAN KABİNLERİN TESLİMLERİ İLE İLGİLİ SÜREÇ İHALEYE AİT TEKNİK ŞARTNAME HÜKÜMLERİNE UYGUN OLARAK YAPILACAKTIR. Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 20 (yirmi) takvim günü içerisinde peyder pey 31.12.2020 tarihine kadardır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer 30 AĞUSTOS MAHALLESİ ŞEHİT HASAN ÖZTÜRK CADDESİ NO:5 ETİMESGUT/ANKARA
b) Tarihi ve saati 05.02.2020 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Malın teslim alınmasından itibaren; işçilik 10 (on) yıl, malzeme 5 (beş) yıl, elektrik ve data hattı tesisatı 2 (iki) yıl süre ile yüklenicinin garantisi kapsamında olacaktır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Alımı yapılacak ATM Kabinleri için şartnamede yer alan esaslar doğrultusunda teknik bilgileri içerir katalog ve/veya fotoğraf sunulması gerekmektedir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü atm kabini imalat,kurulum ve montajı işleri
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 30 AĞUSTOS MAHALLESİ ŞEHİT HASAN ÖZTÜRK CADDESİ NO:5 KAT:2 EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ETİMESGUT/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR