MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI

Atlar için atlık, sap ve talaş satın alınacaktır

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00983458
Şehir : Ankara / Çankaya
Yayınlandığı Gazeteler

HABER VAKTİM 19.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/159640
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
230.000 KG. ATLAR İÇİN ALTLIK SAP (15-40 KG.LIK BİRİM AMBALAJLARDA OLACAKTIR.) TİP-4 BUĞDAY SAPI VE 450.000 KG. ATLAR İÇİN TALAŞ (ALTLIK) (HER AĞAÇ CİNSİNDEN OLABİLİR) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.05.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kara Harp Okulu Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Kirazlıdere/Ankara
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI KARA HARP OKULU K.LIĞI
ATLIK, SAP VE TALAŞ ALIMI

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası: 2019/159640
1-İdarenin
a) Adresi: KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI 06420 KİRAZLIDERE ÇANKAYA/ANKARA
b)Telefon ve faks numarası:3124175190-3124183226
c)Elektronik Posta Adresi:ihale@kho.edu.tr
ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı: 230.000 KG. ATLAR İÇİN ALTLIK SAP (15-40 KG.LIK BİRİM AMBALAJLARDA OLACAKTIR.) TİP-4 BUĞDAY SAPI VE 450.000 KG. ATLAR İÇİN TALAŞ (ALTLIK) (HER AĞAÇ CİNSİNDEN OLABİLİR) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Teslim yeri: Kara Harp Okulu Komutanlığı Taşınır (Tüketilebilir) Mal Saymanlığı/ Bakanlıklar-Ankara
c)Teslim tarihi: BİRİNCİ KALEM, ATLAR İÇİN ALTLIK SAP: 230.000 kg. 01 TEMMUZ-30 TEMMUZ 2019 TARİHLERİ ARASINDA DEFATEN TESLİM EDİLECEKTİR. İKİNCİ KISIM, ATLAR İÇİN ALTLIK TALAŞ: BİRİNCİ TAKSİT : 250.000 kg., SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP 45 TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE TESLİM EDİLECEKTİR. İKİNCİ TAKSİT : 200.000 kg., 01 EYLÜL- 30 EYLÜL 2019 TARİHLERİ ARASINDA TESLİM EDİLECEKTİR.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kara Harp Okulu Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Kirazlıdere/Ankara
b) Tarihi ve saati : 14.05.2019-10:00
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kara Harp Okulu Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Kirazlıdere/Ankara adresinden satın alınabilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kara Harp Okulu Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Kirazlıdere/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR