MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Asfalt yapımında kullanılmak üzere elekaltı malzeme satın alınacaktır

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01155891
Şehir : Malatya / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ MALATYA 25.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/163696
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
20000 Metreküp Elekaltı Temel Malzeme Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
15.04.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İnönü Mahallesi İnönü Caddesi No:182 Yeşilyurt / MALATYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ELEKALTI TEMEL MALZEME SATIN ALINACAKTIR


MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI


HEKİMHAN İLÇESİ GÜVENÇ BASAK GRUP YOLU ÇULHALI KISIK VE DEREKÖY MAHALLE YOLLARINDA ASFALT SATHİ KAPLAMA YAPIMINDA KULLANILMAK ÜZERE ELEKALTI TEMEL MALZEME alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/163696
1-İdarenin
a) Adresi : İnönü Mahallesi İnönü Caddesi No:182 44080 YEŞİLYURT/MALATYA
b) Telefon ve faks numarası : 4223771391 - 4223778907
c) Elektronik Posta Adresi : destekhizmetleri@malatya.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 20000 Metreküp Elekaltı Temel Malzeme Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Ocak ta teslim
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 120 gün içerisinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İnönü Mahallesi İnönü Caddesi No:182 Yeşilyurt / MALATYA
b) Tarihi ve saati : 15.04.2020 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Ekonomik yönden en avantajlı teklif nakliye mesafeleri göz önüne alınarak değerlendirilecektir.
İstekliler malları idareye teslim edecekleri ocak yerini teklif zarflarının içerisinde sunacaklardır. Malların nakliyesi idare tarafından belirtilen bölgelere yapılacaktır.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif (EAET);
TF : İsteklinin vermiş olduğu teklif
NF : Nakliye Fiyatı
NF : Belirtilen bölge ile yüklenicinin malı temin ettiği bölge arasındaki ortalama mesafeden çıkarılacak olan nakliye fiyatı
NB : Nakliye Bedeli
NB : NF x Toplam Malzeme Miktarı
EAET = TF + NB formülasyonu ile bulunacaktır.
(EAET sonucu düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olacaktır.)
Malların nakliyesi idare tarafından aşağıda belirtilen bölgelere yapılacaktır.
10 km. den fazla mesafedeki malzeme nakliye analizi:
F=1,25xKx(0,0007xM+0,01)xAxY
10 km. den düşük mesafedeki malzeme nakliye analizi:
F=1,25xKx0,00017x√MxAxY
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Malatya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR