SERİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Asfalt mıcırı ve temel malzemesi satın alınacaktır

SERİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00943757
Şehir : Antalya / Serik
Yayınlandığı Gazeteler

AYYILDIZ TOROS 09.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2019/52864
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
50.000 Ton 0 x 15mm ebatlı temel malzemesi (filler) ile 5.000 Ton 15x22mm ebatlı asfalt mıcırı satın alınması Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
30.000 ton temel malzemesi filleri, 5.000 ton asfalt mıcırını Serik merkez depolarına, 10.000 ton temel malzemesi filleri Gebiz Mahallesi depolarına, 10.000 ton temel malzemesi filleri Çandır Mahallesi depolarına
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.03.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
SERİK BELEDİYESİ İHALE İŞLERİ BİRİMİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ASFALT MICIRI VE TEMEL MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

SERİK BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ASFALT MICIRI ve TEMEL MALZEMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/52864

1-İdarenin

a) Adresi

:

ORTA MAHALLE KIZDERESİ CADDESi NO:25 07500 SERİK/ANTALYA

b) Telefon ve faks numarası

:

2427105555 - 2427221968

c) Elektronik Posta Adresi

:

fenisleri@serik.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

50.000 Ton 0 x 15mm ebatlı temel malzemesi (filler) ile 5.000 Ton 15x22mm ebatlı asfalt mıcırı satın alınması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

30.000 ton temel malzemesi filleri, 5.000 ton asfalt mıcırını Serik merkez depolarına, 10.000 ton temel malzemesi filleri Gebiz Mahallesi depolarına, 10.000 ton temel malzemesi filleri Çandır Mahallesi depolarına

c) Teslim tarihi

:

1- Alınacak mıcır malzemesi Karayolları Birim Fiyat tariflerindeki 15.122/K, filler ise 15.113/K-1 pozundaki şartlar dâhilinde imal edilerek sözleşmenin imzalanmasına müteakip 120 takvim günü içinde 30.000 ton temel malzemesi filleri, 5.000 ton asfalt mıcırını Serik merkez depolarına, 10.000 ton temel malzemesi filleri Gebiz Mahallesi depolarına, 10.000 ton temel malzemesi filleri Çandır Mahallesi depolarına kantar fişleri (çift kantar) ve irsaliye karşılığı peyder pey teslim edilecektir. İstenen ebat ve ölçülerde olmayan malzemenin, kabulü yapılmayacaktır. Her araç kantara girecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

SERİK BELEDİYESİ İHALE İŞLERİ BİRİMİ

b) Tarihi ve saati

:

04.03.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Serik Belediyesi İhale İşleri Birimiadresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SERİK BELEDİYESİ İHALE İŞLERİ BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR