KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Asfalt distribütörü (kamyon üzerine monteli) satın alınacaktır

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01133260
Şehir : Ankara / Çankaya
Semt-Mahalle : YÜCETEPE MAH. / MALTEPE
Yayınlandığı Gazeteler

ANAYURT 18.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/73960
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Devlet ve il yollarında asfaltlama hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet asfalt distribütörü (kamyon üzerine monteli) alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.03.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Karayolları Genel Müdürlüğü D Blok 1. Kat 115 Nolu Oda (İnönü Bulvarı No : 14 Yücetepe/Ankara)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Asfalt distribütörü (kamyon üzerine monteli) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/73960
1-İdarenin
a) Adresi : Karayolları Genel Müdürlüğü İsmet İnönü Bulvarı No:14 06100 Yücetepe ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası :3124498170 - 3124497124
c) Elektronik Posta Adresi : info@kgm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :Devlet ve il yollarında asfaltlama hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet asfalt distribütörü (kamyon üzerine monteli) alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Karayolları Atölye Müdürlüğü (Akköprü/ANKARA)
c) Teslim tarihi : Malın teslim süresi 120 takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Karayolları Genel Müdürlüğü D Blok 1. Kat 115 Nolu Oda (İnönü Bulvarı No : 14 Yücetepe/Ankara)
b) Tarihi ve saati : 13.03.2020 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
1-Yerli imalatçılar, Asfalt Distribütörü ÜST YAPISI için Sanayi Genel Müdürlüğünden alınan Sanayi Sicil Belgesini,
2- İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
(Yabancı imalatçılar, kendi ülkesindeki Kamu Kurumu niteliği taşıyan mesleki teşekküllerinden (Ülkemizdeki Sanayi ve/veya Ticaret Odaları muadili kuruluştan ) alacakları Asfalt Distribütörü ile ilgili Kapasite Raporunu ihalede vereceklerdir.)
3- İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
4-Yabancı imalatçılar, Asfalt Distribütörü ÜST YAPISI için kendi ülkesi mevzuatına göre düzenlenmiş İmalatçı belgelerinden birini,
İstekliler, yukarıdaki belgelerden birini ihalede vereceklerdir.
Kamyon imalatçısı veya yetkili satıcısının (Yetkili satıcılık belgesiyle birlikte, KAMYONA AİT TÜM BELGELERDE İHALEDE VERİLECEKTİR) Asfalt Distribütörünü üst yapıcıdan alarak teklif vermesi durumunda "Asfalt Distribütörü" imalatçısına ait tüm belgeleri de ihalede verecektir.
Asfalt Distribütörü imalatçısının teklif vermesi durumunda kamyon için yetkili satıcı olduğuna dair belge aranmayacak, Ancak kamyonla ilgili yerli malı belgesiyle (varsa) birlikte kamyona ait tüm teknik dokümanlar ile kendi imalatına ait tüm belgeler ihalede verilecektir.
Bu ihaleye Kamyon İmalatçısı/Yetkili Satıcısı veya Asfalt Distribütörü imalatçısı teklif verebilir.
4.3.3.
4.3.3.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
Teklif edilen asfalt distribütörünün CE Uygunluk işaretine haiz olduğunu gösteren (CE uygunluk beyanı veya teklif edilen model için hazırlanan CE dosyası veya uygunluk değerlendirme kuruluşunun CE onayı ) belge ve dokümanlar ihalede verilecektir.
4.3.3.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
1- Yerli imalatçılar, Asfalt Distribütörü Üst yapısı için Sanayi Genel Müdürlüğünden alınan Sanayi Sicil Belgesini,
2- Yabancı imalatçılar, Asfalt Distribütörü üst yapısı için kendi ülkesi mevzuatına göre düzenlenmiş İmalatçı belgelerinden birini ihalede vereceklerdir.
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen birimin; Kamyon (taşıyıcı araç) ve Distribütör ünitesinin (üst yapı) Teknik Şartnameye uygun olduğunu gösteren detaylı teknik dokümantasyon (broşür, katalog, proje vb.) verilecektir. Bu dokümanlar Mesleki ve Teknik Yeterlilik Kriterleri Arasında Yer Alacak ve Teknik Değerlendirmeye Esas Olacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.-En az, Teknik Şartnamede tarif edilen kapasitede Asfalt Distribütörü (Kamyon Üzerine Monteli) imalatçılığı / satıcılığı,
-Isıtma sistemine sahip Asfalt Tankeri (Relaytank) imalatçılığı / satıcılığ,
-Asfalt Tamir ve Bakım aracı imalatçılığı / satıcılığı,
İŞLERİ AYRI AYRI BENZER İŞ KABUL EDİLECEKTİR.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları Genel Müdürlüğü D Blok 1. Kat 117 Nolu Oda (İnönü Bulvarı No : 14 Yücetepe/Ankara) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR