MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Arıtma tesislerine polielektrolit malzeme alınacaktır

MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00939763
Şehir : Manisa / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

MANİSA''DA GÜNEBAKIŞ 04.02.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
ATIKSU ARITMA DAİRE BAŞKANLIĞI
İhale Kayıt No
:
2019/43209
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
50.000 kg MASKİ Atıksu Arıtma Tesisleri Polielektrolit Alımı İşi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.02.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yarhasanlar Mah. 2319 Sokak (Fabrika Sokak) 12/C/1 K:10 MASKİ Hizmet Binası –Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı- İhale Birimi- Şehzadeler / MANİSA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MASKİ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ POLİELEKTROLİT ALIMI İŞİ
MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ATIKSU ARITMA DAİRE BAŞKANLIĞI

“MASKİ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ POLİELEKTROLİT ALIMI İŞİ” alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2019/43209

1-İdarenin
a) Adresi:
Yarhasanlar Mah. 2319 Sokak No:12/C1/10 ŞEHZADELER/MANİSA
b) Telefon ve faks numarası:236 229 01 00 1360-1361-1362 - 2369991733
c) Elektronik Posta Adresi :Berfig@manisasu.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı:
Niteliği-Türü-Miktarı:
50.000 kg MASKİ Atıksu Arıtma Tesisleri Polielektrolit Alımı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri:Birinci partide 10.000 kg Akhisar Atıksu Arıtma Tesisine, 10.000 kg Salihli Atıksu Atırma Tesisine 30 takvim gününde, İkinci partide; 7.500 kg Akhisar Atıksu Arıtma Tesisine, 7.500 kg Salihli Atıksu Arıtma Tesisine 30.06.2019 tarihinde ve üçüncü partide: 7.500 kg Akhisar Atıksu Arıtma Tesisine, 7.500 kg Salihli Atıksu Atırma Tesisine 29.08.2019 tarihinde polielektrolitler teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi:Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 5 takvim günü içinde iş teslimi yapılacak olup işin toplam süresi 7 aydır. ( Birinci partide 10.000 kg Akhisar Atıksu Arıtma Tesisine, 10.000 kg Salihli Atıksu Atırma Tesisine 30 takvim gününde, İkinci partide; 7.500 kg Akhisar Atıksu Arıtma Tesisine, 7.500 kg Salihli Atıksu Arıtma Tesisine 30.06.2019 tarihinde ve üçüncü partide: 7.500 kg Akhisar Atıksu Arıtma Tesisine, 7.500 kg Salihli Atıksu Atırma Tesisine 29.08.2019 tarihinde özel teknik şartnameye uygun olarak teslim edilecektir.)(iş her halükarda 30.09.2019 da sona erecektir.)

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Y
arhasanlar Mah. 2319 Sokak (Fabrika Sokak) 12/C/1 K:10 MASKİ Hizmet Binası –Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı- İhale Birimi- Şehzadeler / MANİSA
b) Tarihi ve saati: 26.02.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
Adayın imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
Yetkili Satıcı İse:
- Yetkili Satıcılık belgesi (istekli ilgili firmanın Yetkili satıcı belgesi üzerinde yer alan imza sahiplerinin üretici firmadaki görevleri ve imza sirküleri ve aşağıdaki belgelerin herhangi birinin aslını veya noter onaylı suretini veya aslı idarece görülmüştür onaylı fotokopisini yetki belgesi ile beraber sunulacaktır.)
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Ürüne ait güvenlik bilgi formu
-Firmalar kendi ürünlerine ait orjinal paketli polielektrolit numunesini ihale öncesinde Soma Atıksu Arıtma Tesisine teslim edeceklerdir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Ekonomik açıdan en uygun teklif (EAEUT), Soma Atıksu Arıtma Tesisi verileri, laboratuvarında yapılan analizler ve işletme testleri sonucunda belirlenecektir. En uygun teklif; 1 ton %100 Kuru Madde (KM) çamur başına tüketilen polielektrolit maliyetinin en düşük olduğu teklif olacaktır. Hesaplamalarda kullanılacak olan parametreler aşağıdaki harflere göre tanımlanmıştır.
A: Deneme süresince dekantöre beslenen çamur miktarı (m3) (örnek olarak 300 m3 alınmıştır.),
B: Dekantöre beslenen çamurun katı madde oranı (%) (örnek olarak % 1,56 alınmıştır.),
C: Kuru madde oranı %100 olduğu kabul edilen çamur miktarı (m3),
D: Sentrat suyundaki katı madde oranı (%) (örnek olarak % 0,08 alınmıştır.),
E: Sentrat suyundaki katı madde miktarı (m3),
F: %100 kuru madde oranına sahip 1 ton çamur çekebilmek için harcanan polielektrolit miktarı (kg poli / 1 ton %100 KM),
G: Deneme süresince kullanılan polielektrolit miktarı (kg) (25 kg ile deneme yapılacaktır.),
H: Dekantör çıkışı çamur kuru madde oranı (%) (örnek olarak % 23,5 alınmıştır.),
I: Polielektrolit birim fiyatı (TL/kg) (örnek olarak 10 TL/kg alınmıştır.)
Ton kuru madde başına polielektrolit miktarı şöyle hesaplanmaktadır:
Dekantörün çalıştığı gün, dekantör girişinden alınan çamur numunesinin (eğer saha testi işlemi ikinci güne sarkarsa yani, 25 kg’lık polielektrolitin tamamı birinci gün bitmez ise iki günün ortalaması alınır.) katı madde oranı (KM yüzde) belirlenir.
Dekantöre alınan çamur miktarı (m3) ile dekantöre giriş çamur katı madde oranı (%) çarpımı = dekantör çıkışı çamur miktarı (m3) ile dekantör çıkışı çamur kuruluğu (%100 olduğu kabul edilerek hesaplama yapılacaktır.) çarpımı eşitliğinden, %100 KM sahip çamur miktarı bulunur.
Buradan hareketle, %100 KM miktarına sahip çamur miktarı;
A (m3) x B (%) = C (m3) x 100 (%)
300 (m3) x 1,56 (%) = C (m3) x 100 (%)
C = 4,68 m3 (%100 KM)
Sentrat suyundaki katı madde miktarı;
A (m3) x D (%) = E (m3) x 100 (%)
300 m3 x 0,08 (%) = E m3 x 100 (%)
E = 0,24 m3 (%100 KM)
Dekantöre giren katı madde miktarı (yani Kuru madde oranı %100 olduğu kabul edilen çamur miktarı) (C) ve senrat suyundaki katı madde miktarı (E) oranlanarak verim hesaplanır, katı madde miktarında en fazla %10 oranında kaçak olması yani verimin en az % 90 olması gerekmektedir. Verimin %90’ın altında çıkması durumunda tutanakla kayıt altına alınarak teklif, değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Verim = [(C – E) / C] x 100
Verim = (4,68 – 0,24) / 4,68
Verim = 94,87 (%)
%100 KM oranına sahip 1 m3 / 1 ton çamur çekilebilmesi için kaç kg polielektrolit kullanıldığı hesaplanır. (1 ton KM çamur, 1 m3 KM çamura eşdeğer kabul edilmiştir.)
Saha testinde kullanılan toplam polielektrolit miktarı 25 kg,
C (ton %100 KM) x F (kg/ton KM) = G (kg)
4,68 (ton %100 KM) x F (kg/ton KM)= 25 kg
F = 5,34 kg poli/1 ton %100 KM
Ekonomik Açıdan En Uygun Teklifi bulmak için, (1 ton %100 KM çamur için kullanılan polielektrolit miktarı (kg/ton) / susuzlaştırma ekipmanı çıkış KM oranı (%)) x birim fiyat teklifi (TL/kg) işlemi yapılır:
EAEUT(TL/tonKM)= (F (kg/ton))/(H (%) ) x I (TL/kg)
EAEUT (TL/tonKM)= (5,34 kg/ton)/(23,5 (%) ) x 10 TL/kg
Ekonomik Açıdan En Uygun Teklif (TL/tonKM)= 2,27
Ekonomik Açıdan En Uygun Teklif = 2,27 TL/ton KM örnek olarak belirlenmiştir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yarhasanlar Mah. 2319 Sokak (Fabrika Sokak) 12/C/1 K:10 MASKİ Hizmet Binası –Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı- İhale Birimi- Şehzadeler / MANİSA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yarhasanlar Mah. 2319 Sokak (Fabrika Sokak) 12/C/1 K:10 MASKİ Hizmet Binası –Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı- İhale Birimi- Şehzadeler / MANİSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR