FETHİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Araç lastiği satın alınacaktır

FETHİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01199658
Şehir : Muğla / Fethiye
Yayınlandığı Gazeteler

FETHİYE 28.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/383734
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
39 KALEM TOPLAM 532 ADET LASTİK ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.08.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
FETHİYE BELEDİYESİ İDARİ HİZMET BİNASI ENCÜMEN SALONU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BELEDİYEMİZ ARAÇLARINDA KULLANILMAK ÜZERE ARAÇ LASTİĞİ ALINMASI

FETHİYE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BELEDİYEMİZ ARAÇLARINDA KULLANILMAK ÜZERE ARAÇ LASTİĞİ ALINMASI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/383734
1-İdarenin
a) Adı : FETHİYE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : CUMHURIYET ATATÜRK 17 48300 FETHİYE/MUĞLA
c) Telefon ve faks numarası : 2526141020 - 2526146792
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : BELEDİYEMİZ ARAÇLARINDA KULLANILMAK ÜZERE ARAÇ LASTİĞİ ALINMASI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 39 KALEM TOPLAM 532 ADET LASTİK ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : FETHİYE BELEDİYESİ ÇATALARIK MERKEZ ŞANTİYESİ
ç) Süresi/teslim tarihi : Malzeme İdarenin isteği üzerine peyder pey ya da toplu şekilde alınacak olup, 30.12.2020 tarihine kadar tamamlanacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından sonra 5 (beş) gün içerisinde mal teslimine

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 18.08.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : FETHİYE BELEDİYESİ İDARİ HİZMET BİNASI ENCÜMEN SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
Yüklenici teklif ettiği yerli malı markalara ait “Yerli Malı” belgesi, Türk Patent Enstitüsünden alınmış “Marka Tescil Belgesi”, Yetkili satıcılık belgelerine sahip olacaktır. Bu belgeleri sözleşme anında idareye teslim edilecektir.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Lastiklerin ihalesini alan firma; lastiklerin araçlara takılması ve rot balans ayarlarının yapılmasında işyerinde ve/veya Muğla ili Fethiye ilçesi merkezinde anlaşacağı rot balans işlemi yapan firmalar aracılığı ile yaptıracaktır.
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
- Her Marka ve ebattaki lastikler için ayrı ayrı olmak üzere;
Otomobil lastikleri için TSE. 11374,
Ticari araç ve kamyon lastikleri için TSE. 11375,
Yol dışı araçların lastikleri için ISO 4250-2 belgeleri bulunacaktır. Bu belgelerde geçerlilik müddeti yazılmış olacaktır. İhale tarihinde geçerlilik müddeti dolmuş belgeler olmayacaktır.
İstekli firmalar teklif ettikleri lastiklerin teknik özelliklerini ve teknik bilgilerini içeren resimli orijinal ürün kataloglarını mal tesliminde idareye vereceklerdir.
Yüklenici teklif ettiği yerli malı markalara ait “Yerli Malı” belgesi, Türk Patent Enstitüsünden alınmış “Marka Tescil Belgesi”, Yetkili satıcılık belgelerine sahip olacaktır. Bu belgeleri sözleşme anında idareye teslim edilecektir.
İstekli firmalar teklif ettikleri lastiklerin ebadını, katını, tipini, desenini, markasını ve imalatçısını belirteceklerdir. Tekliflerinde lastiklere ait lastik desen kodlarını yazacaklardır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR