BELSAN İMAR İNŞAAT GIDA SANAYİ TİC. A.Ş.

Araç lastiği satın alınacaktır

BELSAN İMAR İNŞAAT GIDA SANAYİ TİC. A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01047646
Şehir : Şanlıurfa / Haliliye
Yayınlandığı Gazeteler

URFANATİK 06.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/422463
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
215/75R16C DÜZ TİP DIŞ LASTİK 15 ADET 235/75R17,5 DÜZ TİP DIŞ LASTİK 200 ADET 265/70/19,5 DÜZ TİP DIŞ LASTİK 100 ADET 215/75R17,5 DÜZ TİP DIŞ LASTİK 400 ADET 275/70/22,5 DÜZ TİP DIŞ LASTİK 900 ADET Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Paşabağı Mah. 720. Sok No:13 Belsan Otobüs Garajı-Müze Otoparkı Altı Belsan Deposu
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.09.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Paşabağı Mah. 720. Sok No:13 Belsan Otobüs Garajı-İdari bina Toplantı Salonu Haliliye/ŞANLIURFA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ARAÇ LASTİĞİ SATIN ALINACAKTIR
BELSAN İMAR İNŞAAT G IDA SAN. VE TİC. A.Ş.

ARAÇ LASTİK ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2019/422463
1-İdarenin
a) Adı : BELSAN İMAR İNŞAAT G IDA SAN.VE TİC. A.Ş.
b) Adresi : Paşabağı Mah. 720. Sok. No:13 Belsan Otobüs Garajı 63100 HALİLİYE/ŞANLIURFA
c) Telefon ve faks numarası : 4143135556 - 4143125389
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : ARAÇ LASTİK ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 215/75R16C DÜZ TİP DIŞ LASTİK 15 ADET 235/75R17,5 DÜZ TİP DIŞ LASTİK 200 ADET 265/70/19,5 DÜZ TİP DIŞ LASTİK 100 ADET 215/75R17,5 DÜZ TİP DIŞ LASTİK 400 ADET 275/70/22,5 DÜZ TİP DIŞ LASTİK 900 ADET
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Paşabağı Mah. 720. Sok No:13 Belsan Otobüs Garajı-Müze Otoparkı Altı Belsan Deposu
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra 20 gün içerisinde başlanılacak olan teslimat 6 ay içerisinde idarenin isteği doğrultusunda peyder pey alınacaktır.
d) İşe başlama tarihi :

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 27.09.2019 - 14:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Paşabağı Mah. 720. Sok No:13 Belsan Otobüs Garajı-İdari bina Toplantı Salonu Haliliye/ŞANLIURFA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
İSTEKLİLER TEKNİK ŞARTNAMEDE BAHSEDİLEN VE GEÇERLİLİK SÜRESİ DOLMAMIŞ OLAN STANDARTLARA SAHİP OLDUKLARAINI BEGELEYEN EVRAKLARI İHALE DOSYASINA SUNMAK ZORUNDADIRLAR.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar: Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR