MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Araç lastiği satın alınacaktır

MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01003801
Şehir : Konya
Yayınlandığı Gazeteler

MERHABA 27.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/252486
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
36 Kalemden oluşan 301 adet Araç ve İş Makinesı Lastiği Satın Alınması Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.06.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yenişehir Mah. Azerbaycan Cad. No:5 (Meram Belediyesi Hizmet Binası 2. Kat İhale Salonu) Meram/KONYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ARAÇ LASTİĞİ SATIN ALINMASI
MERAM BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Araç Lastiği Satın Alınması alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/252486

1-İdarenin
a) Adresi : Yenişehir Mah. Azerbeycan Cad. No: 5 (Meram Belediye Başkanlığı) 42010 MERAM MERAM/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3323201000 - 3323201160
c) Elektronik Posta Adresi : destekhizmetleri@meram.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 36 Kalemden oluşan 301 adet Araç ve İş Makinesı Lastiği Satın Alınması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Araç lastiklerinin teslimatları, Belediyemiz Arif Bilge Tesisleri (Arif Bilge Mah. Duvarlı Sok. No:6 Meram/KONYA) adresinde yer alan Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ait ambara teslim edilecektir. Lâstiklerin teslimatı firmanın yetkili temsilcisi tarafından yapılacaktır. Teslimat yapılan ürünler ebatlarına göre, idare yetkilisinin ambarda göstereceği yere yüklenici personeli tarafından istiflenecektir. Teslimatlar da nakliyeci muhatap kabul edilmez. Tahmil, Nakliye, tartım ve tahliye yükleniciye aittir.
c) Teslim tarihi : Yükleniciye mal teslimine başlanabilmesi için ayrıca işe başlama talimatı verilmeyecek olup, sözleşmenin imzalandığı günü takip eden günden itibaren teslim süresinin başladığı kabul edilecektir. 30 (Otuz) takvim gününde malların tamamı teslim edilmiş olacak, teslimatlar tek partide veya partiler halinde yapılabilir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Yenişehir Mah. Azerbaycan Cad. No:5 (Meram Belediyesi Hizmet Binası 2. Kat İhale Salonu) Meram/KONYA
b) Tarihi ve saati : 20.06.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Birim fiyat teklif cetvelindeki lastiklerin marka ve modelleri teklif dosyasında ayrıca kaşe ve imzalı olarak sunulacaktır. Ürün tesliminde teklif dosyasında belirtilen marka ve model lastikler kabul edilecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve özel sektöre gerçekleştirilen hertürlü araç lastiği satışı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yenişehir Mah. Azerbaycan Cad. No:5 Meram/KONYA(3. Kat İhale Birimi) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yenişehir Mah. Azerbaycan Cad. No:5 (Meram Belediyesi Hizmet Binası 3. Kat İhale Birimi) Meram/KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


Selim ÇELİK
Destek Hizmetleri Müdürü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR