BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Antivirüs yazılımı lisans güncellemesi satın alınacaktır

BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/148496
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1000 adet antivirüs yazılımı 3(Üç) yıllık lisans güncellemesi ve 1000 adet mail güvenlik yazılımı 3(Üç) yıllık lisans güncellemesi alımı yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.03.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Başakşehir Belediyesi İhale Toplantı Salonu (Başak Mah. 5.Etap 1.Kısım Akşemsettin Cad. No:3 Başakşehir/İSTANBUL )
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KASPERSKY ANTİVİRÜS VE MAİL GÜVENLİK YAZILIMLARI LİSANS GÜNCELLENMESİ

BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜKASPERSKY ANTİVİRÜS ve MAİL GÜVENLİK YAZILIMLARI LİSANS GÜNCELLENMESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/148496

1-İdarenin
a) Adresi : Başak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım Akşemsettin Caddesi No:3 Başakşehir/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124440669 - 2126925585
c) Elektronik Posta Adresi : belediye@basaksehir.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1000 adet antivirüs yazılımı 3(Üç) yıllık lisans güncellemesi ve 1000 adet mail güvenlik yazılımı 3(Üç) yıllık lisans güncellemesi alımı yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Başakşehir Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü
c) Teslim tarihi : Yüklenici işe başlama tarihinden itibaren 10(On) takvim günü içerisinde teknik şartnamede belirtilen malzemeleri üreterek/temin ederek Başakşehir Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğüne teslimatını sağlayacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Başakşehir Belediyesi İhale Toplantı Salonu (Başak Mah. 5.Etap 1.Kısım Akşemsettin Cad. No:3 Başakşehir/İSTANBUL )
b) Tarihi ve saati : 30.03.2020 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Başakşehir Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü (Başak Mah. 5.Etap 1.Kısım Akşemsettin Cad. No:3 Başakşehir/İSTANBUL) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR