NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ

Antibakteriyel yatak alınacaktır

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00805388
Şehir : Aydın / Nazilli
Yayınlandığı Gazeteler

DENGE 17.05.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ADALET 17.05.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/229202
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 KALEM SU GEÇİRMEZ ANTİBAKTERİYEL YATAK ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.05.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ YEŞİL MH. 622 SK. NO:2 NAZİLLİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2 KALEM SU GEÇİRMEZ ANTİBAKTERİYEL YATAK ALIMI

DEVLET HASTANESİ -NAZİLLİ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

2 KALEM SU GEÇİRMEZ ANTİBAKTERİYEL YATAK ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/229202

1-İdarenin

a) Adresi

:

YEŞİL MH. 622 SK. NO:2 09800 NAZİLLİ/AYDIN

b) Telefon ve faks numarası

:

2563120000 - 2563120004

c) Elektronik Posta Adresi

:

aydindhs7.satinalma@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

2 KALEM SU GEÇİRMEZ ANTİBAKTERİYEL YATAK ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ AYNİYAT DEPOSU

c) Teslim tarihi

:

sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak ve 30 gün içerisinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ YEŞİL MH. 622 SK. NO:2 NAZİLLİ

b) Tarihi ve saati

:

25.05.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
İsteklinin imalatçı olduğu, yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edilecektir.
NOT: Yetkili satıcı veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler UBB kapsamında olmayan ürünler için aranacaktır. UBB kapsamında olan ürünler için bu belgelerin düzenlenmesine gerek yoktur.

4.3.2.

4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

1)UBB (ulusal bilgi Bankası Kaydı) : İstekliler, teklif ettikleri Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (93/42/EEC MDD), Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (90/385/EEC AIMDD) ve Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği (98/79/EC IVDD) kapsamındaki ihale konusu malzemelerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TITUBB) kayıtlı olduğunu gösteren ürün (barkod) numaralarına ait belge veya belgeleri (internet çıktısı olarak sunulabilir) ihale teklif zarfında sunacaktır. Ayrıca istekliler malzemelere ait GMDN numaralarını da ubb numaraları ile birlikte sunacaklardır. 2) ANA BAYİ/BAYİ BİLGİ FORMU :İsteklilerin teklif etmiş oldukları malzemelerin tedarikçisi veya tedarikçisi tarafından yetkilendirilmiş bayisi olduğunu gösteren, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’ndan (TITUBB) alınmış belge (internet çıktısı olarak sunulabilir). 3) İstekliler tarafından teklif edilen tüm malzemelerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında kayıtlı olduğuna dair teklif zarfında sunulan U.B.B. çıktısı üzerinde ihtiyaç listesi kalem numaraları belirtilecektir. 4) İstekliler tarafından teklif edilen malzemelerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında yapılan kontroller sonucunda, teklif etmiş olduğu malzemenin tedarikçisi veya tedarikçisinin yetkili bayisi olmadığı tespit edilen isteklilerin o kalem için teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.5) İstekliler tarafından teklif edilen malzemelere ait UBB kayıtlarının incelenmesi sonucunda, TITUBB’da “Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır” ibaresi bulunmayan cihazlar alınmayacaktır. Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışındaki ürünler teklif edilecekse, bu ürünlerin söz konusu yönetmeliklerin kapsamı dışında olduğuna dair üreticinin/ithalatçının/bayinin yazılı beyanı yeterli olacaktır. Bu beyan teklif ile birlikte sunulacaktır.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

a) Teklif edilen cihazın teknik şartnamesinde belirtilen şartlara uygunluğu teyit etmek amacıyla ayrıntılı teknik bilgilerin (cihazla birlikte kullanılan diğer aksesuarlar hakkında bilgi veren) yer aldığı orjinal Türkçe ve/veya Türkçe tercümeli kataloglar, fotoğraflar vb. tanıtım materyalini ihale dosyasında sunulacaktır.
b) Teknik şartnameye Uygunluk Belgesi adı altında hazırlanacak bir dökümanda teknik şartname ve eklerindeki maddeler sırasıyla ayrı ayrı cevap verilecek ve cevap maddeleri broşür, katalog veya dökümanlarda şartnamenin madde numarası verilmek suretiyle işaretlenecektir. Bu belgede cevaplarda verilen bilgilerin hangi dökümanda ve kaçıncı sayfada olduğu da ayrıca belirtilecektir. Cevap verilmeyen işaretlenmeyen veya dökümanda belirtilmeyen maddeler, uygun olmadığı şeklinde değerlendirilecektir.
c)Teknik şartnameye uygunluk belgeleri, teklif veren firmanın antetli kağıdına yazılmış firma kaşeli ve firma yetkilisi tarafından imzalanmış olacak ve resmi beyan olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 30 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini TR310001200953300006000020 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ YEŞİL MH. 622 SK. NO:2 NAZİLLİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR