TOKAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Anjiyografi ünitesi 16 kalem tıbbi sarf malzeme alınacaktır

TOKAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01113876
Şehir : Tokat / Merkez
Semt-Mahalle : HOCAAHMET MAH. / GEYRAS
Yayınlandığı Gazeteler

TOKAT HABER 10.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/6474
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
16 (onaltı) kalem anjioyografi ünitesi sarf malzeme-mal alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.02.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Hocaahmet Mh. Mesrur GÜRGENÇ cd. No:4 kat :3 TOKAT - İhale Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


ANJİYOGRAFİ ÜNİTESİ 16 KALEM SARF MALZEME ALIMI İHALESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/6474
1-İdarenin
a) Adresi : Hoca Ahmet Mah. Mesrur Gürgenç Cad. No:4 60030 Merkez TOKAT MERKEZ/TOKAT
b) Telefon ve faks numarası : 3562121138-3143 - 3562150080
c) Elektronik Posta Adresi : tokat.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a)Niteliği, türü ve miktarı : 16 (onaltı) kalem anjioyografi ünitesi sarf malzeme-mal alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Tokat Devlet Hastanesi ilgili deposu
c) Teslim tarihleri : 1-Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren hastane yönetimlerinin belirleyeceği ve tebliğ edecekleri miktarlarda sözleşme tarihleri içerisinde 2 şer aylık peryodlar halinde teslim edilecektir. Firma sipariş yazısı çekildikten en geç 10 gün içerisinde ürünleri hastanelerin ilgili depolarına teslim edecektir. 2-Teslimatlar mesai saatler içerisinde yapılacaktır. 3-İdarelerce sipariş yazısı firmalara tebliğ edilmeden ürün gönderilmeyecektir. Gönderilen ürünlere idarelerce resmi işlem yapılmayacak ve ürünler geri iade edilecektir. 4- Malların teslimatı; teknik şartname ekinde sunulan ihale ihtiyaç listesindeki hastanelere dağılım listesine göre yapılacaktır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Hocaahmet Mh. Mesrur GÜRGENÇ cd. No:4 kat :3 TOKAT - İhale Salonu
b) Tarihi ve saati : 03.02.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a) Tüm isteklilerin ( tedarikçi yada bayii ) TİTUBB / ÜTS sisteminde kayıtlı olması zorunludur. İstekliler kayıt işlemi tamamlanmış UBB / ÜTS numaralarına ait çıktılar veya bilgileri içeren dökümanları ( ürünlere ve isteklilere ait ) ihale dosyasında sunacaktır.
1- Ürüne ait teknik şartnamede farklı farklı boy, ölçü, kalınlık, tip. çap, ebat vb. seçenekler belirtiliyorsa ve teknik şartnamede tanımlanan özellikler farklı UBB/ÜTS kaydı gerektiriyorsa her seçeneğe ait UBB/ÜTS barkod numaralarının birim fiyat teklif cetveli ekinde liste halinde verilmelidir.
2 - Alımı yapılacak malzeme ile birlikte verilecek aplikatör, cihaz, sarf vb. ürünlerin de UBB/ÜTS kaydı verilecektir.
3- Ürün set alarak isteniyorsa sete ait UBB/ÜTS kaydı olmalıdır. Teknik şartnamede setin parçalarının da UBB/ÜTS kaydı isteniyorsa, set ile birlikte belirtilen parçaların UBB/ÜTS kaydı sunulacaktır.
b) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamındaki ürünler veya cihazlar için " Tıbbi Cihaz Satış Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği " kapsamında " Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Tetki Belgesi " sunulacaktır.
c) Ayrıca, istekli tarafından malzemenin kapsam dışı olduğunun beyan edilmesi halinde, idarenin bu ürünle ilgili olarak TİTUBB kayıtları yüzünden herhangi bir zarara uğraması (SGK geri ödemesinin yapılmaması gibi) halinde bu zarar ve ziyan istekliden tahsil edilecektir.
d-Yerli malı belgesi sunacak olan İstekliler, dosyalarında hangi kalemlere yerli malı teklif ettiklerini ihale ihtiyaç listesine uyumlu şekilde ayrıca liste halinde sunacaklardır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1- İhaleye katılan istekliler; Teknik şartnamede farklı bir düzenleme öngörülmemişse teklif ettikleri ürünlerin idarece hazırlanan teknik şartnameye uygunluğunu teyit etmek için ihale ihtiyaç listesindeki kalemler için en az 2 ( iki ) adet numune açılmamış olarak numunelerini marka miktar vb belirterek ihale komisyonuna numune teslim tutanağı ile numunelerini teslim edeceklerdir. Orijinal ambalajında verilmeyen numuneler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numaralı ürünlerde tüm numaralar tek kalemde çıkılmışsa ve bu kalemler için numune istenmişse tüm numaralar için de numune teslim edilecektir. Teklif edilen ürünlerin uygunluğu teslim edilen numuneler değerlendirilerek yapılacaktır. Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda uygun bulunmayan ürünler değerlendirilmeye alınmayacaktır. Gerek duyulduğu takdirde değerlendirme aşamasında numune sayısı yetersiz kalırsa tekrar numune istenebilecektir.
2- Teslim edilen her bir numunenin üzerine ihale ihtiyaç listesindeki sıra numarası ile firma bilgileri açıkça belirtilecektir. Sıra numarası ile firma bilgileri açıkça belirtilmeyen numuneler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
3- Distribitör firmaların iletişim bilgileri ürün üzerinde etiketle belirtilecektir.
4- Numune teslim tutanağında ürünlere ait UBB numaraları belirtilecektir.
5- Sözleşme imzalanan kalemlerin numuneleri sözleşme süresince İdarece muhafaza edilecektir. Sözleşme süresinin bitiminden itibaren 1 ay içerisinde teslim alınmayan numuneler idare tarafından irat kaydedilecektir.
6-İhale edilemeyen kalemlere ait teslim edilen numuneler kesinleşen ihale kararının firmalara tebliğinden itibaren 1(bir) ay içerisinde hastanemizden alınacaktır. Bu süre içerisinde alınmayan malzemelerden idare sorumlu değildir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hocaahmet Mh. Mesrur GÜRGENÇ cd. No:4 kat :3 TOKAT adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR