GAZİANTEP CENGİZ GÖKÇEK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTANESİ

Anjiografi sarf malzeme alınacaktır

GAZİANTEP CENGİZ GÖKÇEK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01097107
Şehir : Gaziantep / Şehitkamil
Yayınlandığı Gazeteler

GAZİANTEP GÜNEŞ 09.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/629052
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
34 Kalem Anjiografi Sarf Malzeme Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan _hale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.12.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi/15 Temmuz Mah.62 Nolu Cad.Çevikkuvvet Yanı Şehitkamil/Gaziantep
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

34 KALEM ANJİOGRAFİ SARF MALZEME ALIMI KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTANESİ-CENGİZ GÖKÇEK SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

34 Kalem Anjiografi Sarf Malzeme Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/629052
1-İdarenin

a) Adresi : 15 Temmuz Mah.62 Nolu Cad.Çevikkuvvet Yanı Şehitkamil/Gaziantep
b) Telefon ve faks numarası : 3423600888 - 3423600501
c) Elektronik Posta Adresi : gaziantepdcb1@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.k_k.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 34 Kalem Anjiografi Sarf Malzeme Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan _hale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Cengiz Gökçek Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Sarf Eczane birimi
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak olup, sözleşmenin süresi işe başlama tarihinden itibaren 365 (Üç yüz Altmış Beş Gün) takvim günüdür. Yüklenici firma malı/malları sözleşme süresince İdarenin istediği oranda peyder pey teslim edecektir. Teslimat zamanları, hastanenin yüklenici firmaya göndereceği faxla tebliğ edecektir.Firma en geç 15 (on beş) gün içerisinde malları teslim edecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi/15 Temmuz Mah.62 Nolu Cad. Çevik kuvvet Yanı Şehitkamil/Gaziantep
b) Tarihi ve saati : 25.12.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekli firmaların; T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olması ve teklif edilecek ürünün/ürünlerin TİTUBB´da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. İstekli firmaların TİTUBB kayıt belgesi ile birlikte teklif edilen ürünün/ürünlerin barkod numarasını ihale teklif dosyasında sunmaları gerekmektedir. Ancak; Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamı dışında kalan ürünün/ürünlerin, T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası onay şartı aranmayacak olup,kapsam dışı olan ürünün/ürünlerin belgelenmesi gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde,bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen malzemelere numune ve katalog verilecektir.
1.Firmalar tutanak karşılığı numuneleri sarf ecza deposuna teslim edecekler ve her numune paketinin üzerinde, teklif verilen numunelerin ihale sıra numarası,firma kaşe veya ismi yazılıp, bütün numuneler bir torba veya koliye konulacaktır.
2.Numunesiz ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
3.Alınacak ürünlerin numuneleri değerlendirildikten sonra karar verilecektir.
4.Yeteri kadar numune verilecektir.Yeterli olmayan numuneler için firmalardan tekrar numune istenecektir.
İhale dosyasında sunulan Yerli Malı Ürünlerin Teklif mektubunda belirtilmesi ve belgelerin ihale dosyasına konulması zorunludur.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden
birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR