ILGIN ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Ambalaj torbası satın alınacaktır

ILGIN ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01026877
Şehir : Konya / Ilgın
Yayınlandığı Gazeteler

ILGIN''IN SESİ 18.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/340495
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
± %20 toleranslı 2.700.000 adet PP Ambalaj Torbası Satın alınacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.07.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ilgın Şeker Fabrikası Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA
İhale Usulü
:
T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği
İhale Türü
:
Mal Alımı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 16. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI

PP Ambalaj Torbası Alınacaktır.

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğü


PP Ambalaj Torbası Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası : 2019/340495
1-İdarenin
a) adresi : Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA
b) telefon ve faks numarası : Tel: 332 885 72 00 (8 Hat) – Faks: 332 885 72 10
2-İhale konusu malın
a) niteliği, türü ve miktarı : ± %20 toleranslı 2.700.000 adet PP Ambalaj Torbası Satın alınacaktır.
b) teslim yeri : Ilgın Şeker Fabrikası Malzeme ambarı
c) teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip yüklenicinin işe başlama talimatını aldığı tarihten itibaren işe başlanacak olup, ihale konusu mallar Teknik Şartname eki Aylık Sevkiyat Programına uygun olarak ve muntazam partiler halinde peyderpey sözleşme imza tarihinden itibaren 150 takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

2019/2020 Kampanyası PP Ambalaj Torbası Termin Programı
Aylar Miktar
Ağustos 2019 550.000 Adet
Eylül 2019 600.000 Adet
Ekim 2019 500.000 Adet
Kasım 2019 500.000 Adet
Aralık 2019 350.000 Adet
Ocak 2020 200.000 Adet
Toplam 2.700.000 Adet
3-İhalenin
a) yapılacağı yer : Ilgın Şeker Fabrikası Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA
b) tarihi ve saati : 29/07/2019 Pazartesi günü Saat: 14:30

4. İhale dokümanı Ilgın Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA adresinde görülebilir ve TL. 200,00- (İkiyüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.
8. Polipropilen torbalar "Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği"
(R.G.: 29.12.2011 tarih 28157 sayılı 3. mükerrer) ile "Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik
Madde ve Malzemeler Tebliği" (Tebliğ No:2013/34) hüküm ve esaslarına uygun olarak üretilecektir.
"Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testi için
Temel Kurallar Tebliği" (Tebliğ No:2005/34) ve "Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde
ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testinde Kullanılan Gıda Benzerleri Listesi Tebliği"
(Tebliğ No:2013/35) hükümlerine göre polipropilen ambalaj torbalarına ait (Referans 03.03 numaralı, katı
halde kristal ya da toz şeker için Gıda Benzeri E ile) son 1 (bir) yıl içinde yaptırılmış "Toplam Migrasyon
Testi Analiz Raporu’nu İdareye teslim edilecektir. İdareye bu analiz raporunu teslim etmeyen ve analiz
sonucu uygun olmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.



9. İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge: İşletme Kayıt Belgesi
10. Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.
11. Diğer Hususlar
11.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.
11.2. Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.


TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR