MKE BARUTSAN ROKET VE PATLAYICI FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Aleve dayanıklı iş elbisesi (kışlık) kıyafet alınacaktır

MKE BARUTSAN ROKET VE PATLAYICI FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00931081
Şehir : Ankara / Elmadağ
Semt-Mahalle : TATLICA MAH. / ELMADAĞ
Yayınlandığı Gazeteler

GÜÇLÜ ANADOLU 18.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/7137
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
620 Adet Aleve Dayanıklı Gömlek, 310 Adet Aleve Dayanıklı Sweat, 100 Adet Aleve Dayanıklı Başlık, 75 Adet Aleve Dayanıklı İş Önlüğü, 310 Adet Aleve Dayanıklı Yazlık Pantolon ve 280 Takim Antistatik Aleve Dayanıklı is Elbisesi (Kışlık) alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.02.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İdarenin adresindeki Ticaret Müdürlüğü
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MKE BARUTSAN ROKET VE PATLAYICI FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Aleve Dayanıklı Gömlek, Sweat, Başlık, İş Önlüğü, Yazlık Pantolon ve Antistatik Aleve Dayanıklı İş Elbisesi (Kışlık)alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/7137
1-İdarenin
a) Adresi : Tatlıca Mahallesi Cengiz Topel Sokak No: 36/A 06780 ELMADAĞ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 03128634680 - 03128632748
c) Elektronik Posta Adresi : mkebarutsan@mkek.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 620 Adet Aleve Dayanıklı Gömlek, 310 Adet Aleve Dayanıklı Sweat, 100 Adet Aleve Dayanıklı Başlık, 75 Adet Aleve Dayanıklı İş Önlüğü, 310 Adet Aleve Dayanıklı Yazlık Pantolon ve 280 Takim Antistatik Aleve Dayanıklı is Elbisesi (Kışlık) alınacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İdarenin adresindeki malzeme ambarı
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 45 (kırkbeş) gün içinde teslim edilecektir

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İdarenin adresindeki Ticaret Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati : 12.02.2019 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
S.76.3-089 nolu Teknik Şartnamede belirtilen malzemeler için;
a) Tüm parçaların dikişlerinde %100 Aramid alev almaz iplik kullanıldığına dair bağımsız ve akredite bir laboratuardan alınmış test raporu,
b) Aleve dayanıklı elbisenin tüm parçalarının antistatik özellikte olduğuna dair TS EN 1149-3'e göre test edilerek TS EN 1149-5' e göre değerlendirilmiş olduğunu gösteren bağımsız ve akredite bir laboratuardan alınmış test raporu,
c) Elbisede kullanılan kumaşın insan tenine uygun ve çevreye duyarlı olduğunu gösteren Eko-Tex 100 Sertifikası olacaktır.
d) S.76.3-089 nolu Teknik Şartnamenin 4.1.8. maddesinde belirtilen Yansıtıcı Şeritin TS EN ISO 20471, TS EN 14166 standartlarında olduğuna dair bağımsız ve akredite bir laboratuardan alınmış test raporu,
Ayrıca S.76.3-089 ve S.76.3-090 nolu Teknik Şartnamelerdeki malzemelerin üretiminde kullanılan bütün parçalara ait Sertifika, Test Raporları ve Taahhütnameler teklif ile birlikte sunulacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklifte bulunacak olan istekliler, teklifleri ekinde birim fiyat teklif cetvelinde teklifte bulundukları her bir kalem malzeme için ayrı ayrı numuneyi teklif zarfları ile birlikte teslim edeceklerdir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İdarenin adresindeki Ticaret Müdürlüğüadresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İdarenin adresindeki Ticaret Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR