ALAPLI DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

Alaplı Devlet Hastanesi biyomedikal tüketim malzemeleri satın alacaktır

ALAPLI DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00907267
Şehir : Zonguldak / Alaplı
Yayınlandığı Gazeteler

MEDYA 67 05.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/611867
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
26 KALEM BİYOMEDİKAL TÜKETİM MALZEMELERİ MAL ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.12.2018 13:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 12.12.2018 - 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ZONGULDAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ALAPLI DEVLET HASTANESİ TOPLANTI SALONU (YENİ SİTELER MAH. HASTANE SOKAK NO:11 ALAPLI / ZONGULDAK)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BİYOMEDİKAL TÜKETİM MALZEMELERİ MAL ALIMI İHALESİ
ZONGULDAK İLİ ALAPLI DEVLET HASTANESİ


Biyomedikal Tüketim Malzemeleri Mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2018/611867

1-İdarenin
a) Adı : DEVLET HASTANESİ -ALAPLI SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Yenisiteler Mahallesi Hastane Sk.No: 11 67850 ALAPLI/ZONGULDAK
c) Telefon ve faks numarası : 3723784990 - 3723784996
ç) Elektronik Posta Adresi : zonguldakdhs1@saglik.gov.tr
d) İhale dokümanının görülebileceği adres : ALAPLI DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ
e) İhale dokümanının görülebileceği / görülüp e-imza kullanılarak indirilebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu işin/alımın

a) Adı : Biyomedikal Tüketim Malzemeleri Mal
b) Niteliği, türü ve miktarı : 26 KALEM BİYOMEDİKAL TÜKETİM MALZEMELERİ MAL ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : ZONGULDAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ALAPLI DEVLET HASTANESİ BİYOMEDİKAL TÜKETİM DEPOSU
ç) Süresi/teslim tarihi : İhale Konusu Mal Sözleşme imzalandıktan sonra idaremizin faks veya posta yolu ile yapılan siparişine müteakip 10(on) gün içerisinde malın peyder peyi teslimatı yapılacaktır. Yüklenici idaremiz tarafından yapılan sipariş dahilinde mal tesliminde bulunacaktır. Sözleşme bitiş tarihi 31.12.2019 tarihini geçmeyecektir.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 12.12.2018 - 10:00
b) e-anahtar gönderme zaman aralığı : 12.12.2018 10:00 - 12.12.2018 13:00
c) e-tekliflerin açılacağı tarih ve saat : 12.12.2018 - 13:00
ç) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : ZONGULDAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ALAPLI DEVLET HASTANESİ TOPLANTI SALONU (YENİ SİTELER MAH. HASTANE SOKAK NO:11 ALAPLI / ZONGULDAK)


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için e-teklifleri kapsamında standart forma uygun teklif mektubu ve eklerini sunmaları ve geçici teminat ile ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerini karşılayan belgelerine ilişkin bilgileri teklif mektubu ekinde yer alan yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtmeleri gerekir:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
İsteklileri teklif ettiği ürünlerin Sağlık Bakanlığı UBB ( Ulusal Bilgi Bankası) Sistemine kayıtlı olması ve yapılan kayıtlarda-bildirimlerde Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır ibaresi olmalıdır. İhaleye teklif veren istekli , tedarikçi firma ise kendisine ait , bayi ise tedarikçi firma veya bayisi olarak tanımladığını gösterir kayıtların sağlık bakanlığının ilgili web sitesinden alınan kayıt belgeleri teklif ettikleri ürünlere ait UBB kayıtları ile sunulmalıdır. Teklif edilen ürünlerin kayıtlı olduğunu gösterir barkod numaraları teklif ile birlikte kalem sıra numarası belirtilecek ürünlerin barkod numaraları birim fiyat teklif cetvelinde veya ekli listede gösterilecektir. Teklif edilen ürünlerden kapsam dışı olanların kapsam dışı olduklarını gösterir üretici firma veya distüribitör firma tarafından verilmiş veya resmi makalarca verilen kapsamdışı olduğunu gösterir belge sunulmalıdır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve indirilmesi:
İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda beyan usulü ile hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. e-anahtarlar; ihale tarih ve saatinden sonra, e-tekliflerin açılacağı tarih ve saate kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, hizmet/mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir hizmet/mal kalemi miktarı ile bu hizmet/mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektupları Kurumla “EKAP Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” imzalamış olan bankalardan alınacak ve mektuba banka tarafından verilen ayırt edici numara yeterlik bilgileri tablosunda belirtilecektir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
Bu ihalede aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmayacak ve ihale teklif fiyatı en düşük geçerli teklif sahibi istekli üzerinde bırakılarak sonuçlandırılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR