ALAPLI DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

Alaplı Devlet Hastanesi 2019 yılı tıbbi ilaç alacaktır

ALAPLI DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00950061
Şehir : Zonguldak / Alaplı
Yayınlandığı Gazeteler

MEDYA 67 20.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/77714
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
14 KALEM İLAÇ VE SERUM Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.03.2019 09:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 01.03.2019 - 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ALAPLI DEVLET HASTANESİ TOPLANTI SALONU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ZONGULDAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ALAPLI DEVLET HASTANESİ 2019 YILI TIBBİ İLAÇ MAL ALIMI İŞİ


Alaplı Devlet Hastanesi 2019 Yılı Tıbbi İlaç mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2019/77714
1-İdarenin
a) Adı : ZONGULDAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ALAPLI DEVLET HASTANESİ
b) Adresi : Yenisiteler Mahallesi Hastane Sk.No: 11 67850 ALAPLI/ZONGULDAK
c) Telefon ve faks numarası : 3723784990 - 3723784992
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Alaplı Devlet Hastanesi 2019 Yılı Tıbbi İlaç Mal
b) Niteliği, türü ve miktarı : 14 KALEM İLAÇ VE SERUM
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : ALAPLI DEVLET HASTANESİ ECZANE DEPOSU
ç) Süresi/teslim tarihi : Alaplı Devlet Hastanesi (Yenisiteler Mah. Hastane Sk No: 11 Alaplı/ZONGULDAK),- eczane deposuna ihale konusu sağlık tesisimizin ihtiyacı doğrultusunda sözleşme süresi sonuna kadar peyderpey teslim edilecektir. Bu doğrultuda sipariş konusu malzemeler, sağlık tesisimizin siparişini takiben 10 (on) gün içerisinde teslim edilecektir. (Sözleşme süresi her halükarda 31/12/2019 tarihinde sona erer.)
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip 1 (bir) iş günüdür.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 01.03.2019 - 09:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : ALAPLI DEVLET HASTANESİ TOPLANTI SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
İstekliler Ecza deposu ise Eczacılık ruhsatının aslı yada noter onaylı sureti,
İmalatçı firma ise Sağlık Bakanlığından alınan imalat izin belgesinin aslı yada noter onaylı sureti,
İthalatçı firma ise Bakanlıktan alınan ithalat izin belgesinin aslı yada noter onaylı sureti,
İstekli firma yada bayiliklerden teklif edilen malzemelerde Ulusal bilgi bankası (TİT-UBB) kayıtlı olduğunu gösterir belgeler. TİT-UBB de sağlık bakanlığı tarafından onaylı ürün barkod numaraları teklif ile birlikte kalem sırası belirtilerek ürünlerin barkod numaralarını birim fiyat teklif cetvelinde gösterecektir.
Kapsam dışı olan malzemeler için kapsam dışı olduklarını gösterir üretici firma veya distüribitör firma tarafından verilmiş belge yada resmi makamlarca kapsam dışı olduğunu gösterir belge teklif sırasında sunulacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR