TÜRKİYE VAGON SANAYİİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TÜVASAŞ)

Akülü eklemli platform alınacaktır

TÜRKİYE VAGON SANAYİİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TÜVASAŞ)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01154738
Şehir : Sakarya
Yayınlandığı Gazeteler

SAKARYA YENİGÜN 23.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/144376
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 ADET - FABRİKA SAHASINDA GENEL ARIZA-BAKIM VB. İŞLEMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE AKÜLÜ EKLEMLİ PLATFORM ALINACAKTIR. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
15.04.2020 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. / ADAPAZARI / SAKARYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKÜLÜ EKLEMLİ PLATFORM

TÜVASAS TÜRKİYE VAGON SANAYİ/ SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI


AKÜLÜ EKLEMLİ PLATFORM alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/144376

1-İdarenin
a) Adresi : MİTHATPAŞA MAH. MİLLİ EGEMENLİK CAD. NO:131 54100 ADAPAZARI/SAKARYA
b) Telefon ve faks numarası : 2642751660 - 2642751679
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@tuvasas.com.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 ADET - FABRİKA SAHASINDA GENEL ARIZA-BAKIM VB. İŞLEMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE AKÜLÜ EKLEMLİ PLATFORM ALINACAKTIR.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : TÜVASAŞ / ADAPAZARI
c) Teslim tarihi : SÖZLEŞME İMZALANMASINA MÜTEAKİP 90 TAKVİM GÜNÜ İÇİNDE TÜVASAŞ'A TESLİM EDİLECEKTİR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. / ADAPAZARI / SAKARYA
b) Tarihi ve saati : 15.04.2020 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a)İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
SÖZ KONUSU İHALEYE AKÜLÜ EKLEMLİ PLATFORM İMALATÇISI FİRMALAR VE YETKİLİ SATICILARI KATILABİLECEKTİR.
- İmalat Yeterlik Belgesi,
- Kapasite Raporu,
- Sanayi Sicil Belgesi
- İstekli imalatçı ise imalatçılığını gösteren diğer belgeler,
Yukarıda istenen belgelerden herhangi birinin sunulması yeterli olacaktır.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
GARANTİ SÜRESİNİN DOLMASINI MÜTEAKİP EN AZ 10 YIL SÜREYLE YEDEK PARÇA VE MALZEME TEMİN GARANTİSİ VERİLECEKTİR.
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:
GÜNCEL VE GEÇERLİ ISO 9001 BELGESİ (İstekli üretici ise kendisinin, yetkili satıcı/temsilcisi ise, üreticisine ait olacaktır).

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TÜVASAŞ Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü - Genel Evrak Şefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
* İSTEKLİNİN TEKLİFİ KAPSAMINDA SUNMASI GEREKTİĞİ TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN BELGELER.
İSTEKLİLER; TEKNİK ŞARTNAMENİN MUHTELİF MADDELERİNDE TEKLİF İLE BİRLİKTE İSTENEN BİLGİ VE BELGELERİ TEKLİFLERİ İLE BİRLİKTE SUNACAKLARDIR. SUNULMASI İSTENEN BİLGİ VE BELGELERİN SUNULMAMASI DURUMUNDA, TEKNİK ŞARTNAMENİN EKSİK OLARAK CEVAPLANDIRILDIĞI VARSAYILACAKTIR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR