AKSEKİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Akseki Orman İşletme Müdürlüğü katı yakıt (kömür) satın alacaktır

AKSEKİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00960805
Şehir : Antalya / Akseki
Yayınlandığı Gazeteler

NEHİR 09.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Akseki Orman İşletme Müdürlüğü Kaloriferlerinde kullanılmak üzerinde 185 ton ital fındık kömürü (7500-8000kcal/kg yıkanmış-elenmiş 10-18mm ebatlı torbalı ) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
127 ton Kömür Akseki Orman İşletme Müdürlüğü 50 ton kömür Cevizli Orman İşletme şefliği 8 ton kömür İbradı Orman İşletme Şefliği
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.03.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Akseki Orman İşletme Müdürlüğü , Akseki/ANTALYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KATI YAKIT (KÖMÜR) SATIN ALINACAKTIR

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-AKSEKİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Akseki Orman İşletme Müdürlüğü Kaloriferlerinde kullanılmak üzerinde 185 ton ital fındık kömürü (7500-8000kcal/kg yıkanmış-elenmiş 10-18mm ebatlı torbalı ) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/112688
1-İdarenin
a) Adresi : Demirciler Mahallesi Inönü Caddesi 23 06730 AKSEKİ/ANTALYA
b) Telefon ve faks numarası : 2426781003 - 2426781488
c) Elektronik Posta Adresi : aksekiisl@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Akseki Orman İşletme Müdürlüğü Kaloriferlerinde kullanılmak üzerinde 185 ton ital fındık kömürü (7500-8000kcal/kg yıkanmış-elenmiş 10-18mm ebatlı torbalı )
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : 127 ton Kömür Akseki Orman İşletme Müdürlüğü 50 ton kömür Cevizli Orman İşletme şefliği 8 ton kömür İbradı Orman İşletme Şefliği
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 10(on) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Akseki Orman İşletme Müdürlüğü , Akseki/ANTALYA
b) Tarihi ve saati : 27.03.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Katı yakıt ihalesine ;
- İthalatçılar ithalatçı kayıt belgesi (ithalatçı tarafından onaylı fotokopisi)
- Üreticiler uygunluk izin belgesi ( üretici tarafından onaylı fotokopisi)
- Dağıtıcılar herhangi bir ilde alınmış dağıtıcı kayıt belgesi
- Satıcılar herhangi bir ilde alınmış katı yakıt satıcısı kayıt belgesi ( satıcı tarafından onaylı fotokopisi )
ile ihaleye katılabilirler
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a- İstekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi
b- isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen kapasite raporu
c-isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi
ç- İstekli adına düzenlenen teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi
g- İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilğili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı oldugunu gösteren belgeler

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Akseki Orman İşletme Müdürlüğü, Muhasebe Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akseki Orman İşletme Müdürlüğü, Makine İkmal Servis Kalemi , Akseki/ANTALYAadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR