KASTAMONU DEVLET HASTANESİ

Akışkan trombinli kanama durdurucu alınacaktır

KASTAMONU DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01133686
Şehir : Kastamonu / Merkez
Semt-Mahalle : KUZEYKENT MAH. / KUZEYKENT
Yayınlandığı Gazeteler

KASTAMONU DOĞRUSÖZ 17.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
KASTAMONU 17.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/52550
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
200 ADET AKIŞKAN TROMBİNLİ KANAMA DURDURUCU Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.02.2020 16:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kastamonu Devlet Hastanesi Satınalma Birimi Kuzeykent Mah. Cankat Sok. No:4 Merkez/Kastamonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKIŞKAN TROMBİNLİ KANAMA DURDURUCU ALIMI
DEVLET HASTANESİ -KASTAMONU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

AKIŞKAN TROMBİNLİ KANAMA DURDURUCU ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/52550
1-İdarenin
a) Adı : DEVLET HASTANESİ -KASTAMONU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : KUZEYKENT MAH. CANKAT SOK. NO:4 MERKEZ KASTAMONU 37100 KASTAMONU MERKEZ/KASTAMONU
c) Telefon ve faks numarası : 3662141053 - 3662121487
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : AKIŞKAN TROMBİNLİ KANAMA DURDURUCU ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 200 ADET AKIŞKAN TROMBİNLİ KANAMA DURDURUCU
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kastamonu Devlet Hastanesi TIbbı Sarf Deposu
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen peyder pey yüklenicilere siparişler EKAP üzerinden gönderilecektir. Ürünler sipariş tarihinden itibaren 10 (On) gün içerisinde ürüne göre tıbbı sarf deposuna teslim edilecektir. (Sözleşme süresi her halükarda 31/12/2020 tarihinde sona erer.)
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip hemen işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 25.02.2020 - 16:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Kastamonu Devlet Hastanesi Satınalma Birimi Kuzeykent Mah. Cankat Sok. No:4 Merkez/Kastamonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
1) Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün genelgesi gereği aday veya isteklilerin, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB veya ÜTS) kayıt veya bildirimi aranacaktır. Aday veya isteklilerin, teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair TİTUBB veya ÜTS kayıt veya bildirimi aranacaktır.
2)15/05/2014 tarih ve 29001 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" Ek-3 de yer alan cihazlar haricindeki diğer tıbbi cihazların satışının yapılabilmesi için İl Sağlık Müdürlüğün'den "Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi" nin alınması ve ihale işlem dosyasında sunulması zorunludur.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
a. Malzemelere ait teknik özellikleri belirten teknik şartnamelerde numune istenilen kalemler belirtilmiş olup, istekliler bu kalemlerde numune sunmak zorundadır. Numuneler teknik şartname hükümlerinde istenildiği gibi (orjinal ambalajında, orjinal kutusu ile birlikte olacak ve kutu içerisinde Türkçe Prospektüs sunulacak vb.) sunulacaktır. Numuneler Türkçe olmaması halinde Onaylı Türkçe Tercümeleri numune ile birlikte sunulacaktır. Numuneler ihale tarihinden önce idaremize ulaştırılması gerekmektedir. Numunesi gelmeyen ürünlerde firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
b. İhale komisyonumuzca daha sağlıklı değerlendirme yapılabilmesi amacı ile yeniden numune istenebilecek olup, bu talep yazılı olarak firmaya bildirilecektir. İhalemize iştirak ederek kendisiyle sözleşme imzalanan ürünlerin numuneleri iade edilmeyerek malzeme teslimatlarında yaşanılabilecek tereddütlerde kullanılmak üzere sözleşme süresi boyunca örnek numune olarak idaremizce alıkonulacaktır. Sözleşme süresinin bitmesini müteakip 1 ay içinde firmaların talepleri üzerine iade edilebilecek, sözleşme imzalanmayan kalemlerde ise numuneler İhale Komisyon Kararının Tebliği ve bu tebliğe istinaden itiraz süresinin dolmasını takiben 1 ay içerisinde firmaların talepleri üzerine iade edilebilecektir. İade talebinde bulunulmayan numuneler kurumumuzun depolama koşulları göz önüne alınarak imha edileceğinden iade edilemeyecektir. Ayrıca değerlendirme aşamasında kullanılan numuneler iade edilmeyecektir.
c. Teklif değerlendirme aşamasında sunulan numuneler ve malzeme teslim sırasında sunulan malzemelerin teknik şartnameye uygunluğu aşamasında tereddütlerin oluşması halinde numune ve malzemelerin değerlendirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlardan ve özel şirketlerden teknik destek alınacak olup, bu hususta her türlü laboratuar analizi, teknik inceleme vb. giderleri firma tarafından karşılanacaktır.
d. İhaleye teklif sunan istekliler teklif ettikleri ürünlere ait marka ve modelleri teklif mektubunda ve/veya ayrı bir listede sunacaklardır. Sunulan marka ve modellerin sundukları barkod numaralarındaki malzemeler ile aynı olması gerekmekte olup, olmaması halinde isteklilerin ilgili kalemlerdeki teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
e. Numune değerlendirme aşamasında ve/veya sözleşmenin imzalanmasından sonra mal teslimlerinde yapılacak olan muayene ve kabul işlemlerinde ihale komisyonu/muayene ve kabul komisyonunca teknik özelliklerin incelenmesi amacı ile katalog/broşür istenebilecektir. İstenmesi halinde firma bu belgeleri sunmak zorundadır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR