ALTINORDU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Akıllı yeraltı ve yerüstü çöp konteyneri satın alınacaktır

ALTINORDU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00862656
Şehir : Ordu / Altınordu
Yayınlandığı Gazeteler

ORDU YORUM 14.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2018/450450
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Akıllı 7 adet yeraltı ve 60 adet yerüstü çöp konteyneri mal alımı
İşin Yapılacağı Yer
:
Altınordu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
08.10.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Altınordu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Yeni Mah. 321 Nolu Sokak No:1 52200 Altınordu/ORDU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ALTINORDU BELEDİYESİ AKILLI YERALTI VE YERÜSTÜ ÇÖP KONTEYNERİ ALIMI

ALTINORDU BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Altınordu Belediyesi Akıllı Yeraltı ve Yerüstü Çöp Konteyneri Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2018/450450

1-İdarenin
a) Adresi: Yeni Mah. 321 Nolu Sokak No:1 Kat:3 ALTINORDU/ORDU
b) Telefon ve faks numarası: 4444052 - 4522336573
c) Elektronik Posta Adresi: destekhiz@altinordu.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı: Akıllı 7 adet yeraltı ve 60 adet yerüstü çöp konteyneri mal alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri: Altınordu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü
c) Teslim tarihi: Malların/İşin teslim süresi en geç 31.12.2018 tarihine kadardır. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip yeraltı ve yerüstü konteynerleri, idarenin belirlediği şekilde etiket çalışması uygulanarak 31.12.2018 tarihine kadar Temizlik İşleri Müdürlüğüne veya idarece belirtilen yerlere teslim edilecektir. İdarenin söz konusu hazır olan mala ilişkin teslim siparişi olmadan konteyner nakli yapılmayacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: Altınordu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Yeni Mah. 321 Nolu Sokak No:1 52200 Altınordu/ORDU
b) Tarihi ve saati: 08.10.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
i) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
ii) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
iii) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
iv) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
v) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
i) Numune: İstekliler teklifte bulunmuş oldukları her kalem mal için birer adet numuneyi, ihale dokümanının içinde yer alan "Numune Teslim Tutanağı" ile birlikte Temizlik İşleri Müdürlüğüne ihale tarih ve saatinden en az 1 gün önce teslim edeceklerdir. Numuneleri teslim eden firma yetkilisi ile teslim alan idare yetkilisi arasında karşılıklı imza altına alınan "Numune Teslim Tutanağı" bir sureti idare de diğer sureti ise isteklide olacak şekilde iki suret düzenlenecektir. İhale dokümanında istenen teknik özellikler bu numuneler üzerinde ihale komisyonunca değerlendirilecek, istenen teknik özelliklere haiz olmayan numunelere ait teklifler ile numune teslimi yapmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
ii) Katalog: İstekliler tarafından teklif edilen malzemelerin teknik özelliklerinin görülebileceği orjinal katalog ihale teklif zarfı içerinde verilecektir.
iii) Teknik Şartnameye Cevap: İstekli tarafından teklif edilen malzemelerin teknik şartnamesinin tüm maddelerine bire bir cevap belgesi ihale teklif zarfı içerisinde verilecektir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Kamu veya özel sektörde yeraltı ve yerüstü konteyner imalatı/satışı yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Altınordu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Yeni Mah. 321 Nolu Sokak No:1 52200 Altınordu/ORDU adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Altınordu Belediyesi Yeni Mah. 321 Nolu Sokak No:1 52200 Altınordu/ORDU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR