HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Akıllı trafik uygulaması malzemesi satın alınacaktır

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN01061718
Şehir : Hatay
Yayınlandığı Gazeteler

HATAY EXPRES 05.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/484639
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Akıllı Kavşak Uygulamalarında kullanılmak üzere Akıllı Kavşak, VMS, Trafik Sayım Cihazı, toplam 32 kalem muhtelif miktarlarda montaj dahil mal alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.10.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Hatay Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Kat:3
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı
TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKILLI TRAFİK UYGULAMASI MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI


Akıllı Trafik Uygulaması Mal mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2019/484639

1-İdarenin
a) Adı : HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
b) Adresi : Adnan Menderes Cd. Cumhuriyet Alanı No:2 31040 HATAY MERKEZ/HATAY
c) Telefon ve faks numarası : 3262149190 - 3262157655
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Akıllı Trafik Uygulaması Mal
b) Niteliği, türü ve miktarı : Akıllı Kavşak Uygulamalarında kullanılmak üzere Akıllı Kavşak, VMS, Trafik Sayım Cihazı, toplam 32 kalem muhtelif miktarlarda montaj dahil mal alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Deposu ve İdarenin göstereceği Kavşaklar
ç) Süresi/teslim tarihi : Yüklenici idare tarafından gösterilen yerlere alım konusu malların montajını sözleşme süresi içinde, montaj dışında kalan idareye teslim edilecek malları 10 gün içerisinde idarenin depolarına teslim edecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin İmzalanmasını müteakip 3 takvim günü içerisinde


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 30.10.2019 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Hatay Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Kat:3


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) (Değişik:RG-16/8/2014-29090)(11) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
a) Sinyal Cihazları İşletme Bakım ve güncelleme işlemleri için TS 13170 Trafik Sinyal Cihazları TSE Hizmet Yeterlik Belgesi tekliflerle birlikte sunulacaktır.
b) Ledli Grafik Tabanlı Görüntülü Duyuru Cihazları için TS 13243 TSE Hizmet Yeterlik Belgesi
c) Akıllı Kavşak Sistemleri ve Merkezi Yönetim Sistemleri için ISO 9001
d) Ledli Grafik Tabanlı Görüntülü Duyuru Cihazları ve Merkezi Yönetim Sistemleri için ISO 9001
teklifle birlikte sunulacaktır.
4.3.4.
4.3.4.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
a) Sinyal vericiler için TS EN 12368:2018 veya EN 12368:2015 belgesi,
b) kavşak kontrol cihazları için EN12675, EN50556 veya TS EN 12675, TS EN 50556
belgeleri teklifle birlikte sunulacaktır.
4.3.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin tesis edildiği örnek bir kavşak için hazırlanmış kavşak performans analiz raporunu tekliflerle birlikte sunacaktır. Performans raporu, demo amaçlı uygulama yapılan bir kavşak için hazırlanabileceği gibi,daha önceden tesis edilmiş bir kavşak için de hazırlanmış olabilir. Kavşak sayım verileri, kavşakta çalıştırılmış optimize edilmiş süreler ve karşılaştırma yapılacak optimizasyon öncesi sabit plan verileri kullanılmalıdır. Raporda minimum %25 iyileşme olduğu görülmelidir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Akıllı Kavşak Uygulamaları, Elektronik Denetleme Sistemi Cihaz Alımı veya Elektronik Denetleme Sistemi Kurulumu Dahil Cihaz Alımı, Akıllı Sizyalizasyon Sistemi mal alımlarına ilişkin düzenlenmiş iş deneyim belgeleri ile özel sektöre karşı tek bir sözleşmeye bağlı olarak gerçekleştirilen işlerin sözleşme ve faturalarının birlikte sunulması halinde benzer işe denk sayılacaktır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR