İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER D. BŞK.

Akıllı kütüphane sistemi ve cihaz satın alınacaktır

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER D. BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00979865
Şehir : Hatay / İskenderun
Yayınlandığı Gazeteler

SES 12.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/167240
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İskenderun Teknik Üniversitesi Yeni Kütüphane Binasında Kullanılmak Üzere Akıllı Kütüphane Sitemi ve Cihaz Alım İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.05.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İskenderun Teknik Üniversitesi Konferans Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKILLI KÜTÜPHANE SİTEMİ VE CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI

Akıllı Kütüphane Sitemi ve Cihaz Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/167240

1-İdarenin
a) Adresi : Meydan Mah. 510 Sokak No:36 31200 iskenderun kampüsü İSKENDERUN/HATAY
b) Telefon ve faks numarası : 3266135600 - 3266135613
c) Elektronik Posta Adresi : imidb@iste.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : İskenderun Teknik Üniversitesi Yeni Kütüphane Binasında Kullanılmak Üzere Akıllı Kütüphane Sitemi ve Cihaz Alım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İskenderun Teknik Üniversitesi Yeni Kütüphane Binası
c) Teslim tarihi : Yüklenici Sözleşme imzalanmasından itibaren cihaz/cihazları 60 gün içinde İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YENİ KÜTÜPHANE BİNASINA TESLİM EDİLECEKTİR. Üniversitemiz Yeni kütüphane binasına Yüklenici, malın; garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Yüklenici, garanti süresi boyunca, malın kullanım kılavuzu veya diğer dokümantasyonunda belirtilen periyotlarda bakımının, bedeli yükleniciye ait olmak üzere gerçekleştirecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İskenderun Teknik Üniversitesi Konferans Salonu
b) Tarihi ve saati : 07.05.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi,
ğ) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:
İSTEKLİ, satış sonrası servis ve bakım onarım hizmetlerinde yetkin olduğunu tespiti amacıyla TS 13149, TS 12540, TS 12498 standartlarında TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi’ni teklif dosyasına eklemelidir.
Teknik şartnamede CE belgesi istenen ürünlere ait CE belgesi veya CE Uygunluk Beyanı ihale dosyasına eklenip ihale aşamasında sunulacaktır.
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen bütün ürünler için Türkçe katalog sunulacaktır.
İstekliler, ihaleye ait teknik şartnameye cevaplar ile birlikte teklif ettiği tüm ürünleri tam listesiyle birlikte bu ürünlerin tüm teknik özelliklerini içeren dokümanları ve/veya broşürleri ihale aşamasında değerlendirilmek üzere teklif ekinde sunmalıdır. Verilen doküman ve/veya broşürlerde teklif edilen ürünlerden başka ürünler de varsa, İstekliler teklif ettiği ürünü, ürün kodunu belirterek ve daire içine alarak işaretlemelidir.
Verilecek doküman veya broşürlerdeki işaretlenmiş malzemeler ile teknik şartnameye verilen cevapların karşılaştırılması yapılacak ve duruma göre karar verilecektir. İstekli bu ihalede vereceği herhangi bir malzeme ile ilgili bir teknik doküman/broşür sunamıyorsa, sunduğu broşür/dokümanlar teknik şartnameyi karşılamıyorsa veya İsteklinin verdiği broşür/dokümandan hangi malzemenin kullanılacağı net anlaşılamıyorsa İsteklinin teklifi ihale dışı bırakılacaktır. İstekli, vereceği broşürlerin fotokopilerini ya da web sayfası çıktılarını verebilir. İstekliler, İdare'ye sunulan broşürlerin asıllarını görmek istediğinde bunları sunmak durumundadır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kütüphane güvenlik sistemleri ile ilgili olarak kamu veya özel sektörde kütüphanelerinde kurulan her türlü RFID donanım ve yazılım kurulumlarına ait işler benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı İskenderun Teknik Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Merkez Kampüs İskenderun/HATAY adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İskenderun Teknik Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR