TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Akıllı kütüphane ilave donanım sistemi ve güvenlik etiketi satın alınacaktır

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01129596
Şehir : Tokat / Merkez
Semt-Mahalle : TAŞLIÇİFTLİK KÖYÜ / MERKEZKÖYLER
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRSÖZ 12.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/64321
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 adet Akıllı Kütüphane Sistemi İlave Donanımı Sistemi ve 60.000 adet UHF RFID Güvenlik Etiketi (çift taraflı yapışkanlı) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.02.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlük Binası 407 Nolu İhale Salonu Taşlıçiftlik Kampüsü/TOKAT
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKILLI KÜTÜPHANE SİSTEMİ İLAVE DONANIMI SİSTEMİ VE UHF RFID GÜVENLİK ETİKETİ (ÇİFT TARAFLI YAPIŞKANLI) SATIN ALINACAKTIR
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Akıllı Kütüphane Sistemi İlave Donanımı Sistemi ve UHF RFID Güvenlik Etiketi (çift taraflı yapışkanlı) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/64321

1-İdarenin
a) Adresi : Taşliçiftlik Kampüsü 60150 TOKAT MERKEZ/TOKAT
b) Telefon ve faks numarası : 3562521580 - 3562521620
c) Elektronik Posta Adresi : idarimali@gop.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet Akıllı Kütüphane Sistemi İlave Donanımı Sistemi ve 60.000 adet UHF RFID Güvenlik Etiketi (çift taraflı yapışkanlı)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Merkezi Kütüphanesi
c) Teslim tarihi : Sözleşme taraflarca imza altına alındıktan sonra yüklenici firmaya yer teslimi yapılır. Yer Tesliminden sonra 60 gün işi bitirme süresi tanınır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlük Binası 407 Nolu İhale Salonu Taşlıçiftlik Kampüsü/TOKAT
b) Tarihi ve saati : 26.02.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
I.Kısım için
İstekli, Satış sonrası servis ve bakım onarım hizmetlerinde yetki olduğunu tespiti amacıyla TS 13149, TS 12540, TS 12498 standartlarında TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesini teklif dosyasında sunacaktır.
İstekli, teklif edilen UHF RFID Akıllı Kütüphane Sistemi, daha önce başka idarelerin uygulamalarında denenmiş ve başarılı olan bir sistem olmalı, kurulum, uygulama yazılımıyla entegrasyon, bakım ve destek hizmetlerine ait Referanslarını teklif dosyasında sunacaklardır.
Teknik Şartnamede CE belgesi istenen ürünlere ait CE Belgesi veya CE uygunluk beyanını Teklif dosyasında sunulacaktır.
II.Kısım için
10 Adet UHF RFID Güvenlik Etiketi numune olarak teklif dosyasında sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
1-)Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
2-)Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
3-)Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
4-)Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Satış sonrası servis ve bakım onarım hizmetlerine ilişkin düzenleme Teknik Şartnamede belirtilmiştir.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekli, tedarik edilecek malların katalog vb. tanıtıcı belgelerini ve Teklif dosyasında sunulacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR