BOZYAZI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt ve madeni yağ satın alınacaktır

BOZYAZI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01079945
Şehir : Mersin / Bozyazı
Yayınlandığı Gazeteler

AKDENİZ POSTASI 09.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/573148
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Bozyazı İşletme Müdürlüğü,Ağaçlandırma,Rehabilitasyon,Erozyon Kontrolü,Endüstriyel Plantasyon Tesis ve Bakım çalışmaları Sahaları için Akaryakıt Alım işi ; Motorin 10.000 Litre,Yağ 288 Litre Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.11.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü Satış Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BOZYAZI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü,Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğüne ait , Ağaçlandırma,Rehabilitasyon,Erozyon Kontrolü,Endüstriyel Plantasyon Tesis ve Bakım çalışmaları için,Akaryakıt ve Madeni yağ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/573148
1-İdarenin
a) Adresi : Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi 01 33830 Bozyazı BOZYAZI/MERSİN
b) Telefon ve faks numarası : 3248513147 - 3248514212
c) Elektronik Posta Adresi : bozyaziogm@mersinobm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Bozyazı İşletme Müdürlüğü,Ağaçlandırma,Rehabilitasyon,Erozyon Kontrolü,Endüstriyel Plantasyon Tesis ve Bakım çalışmaları Sahaları için Akaryakıt Alım işi ; Motorin 10.000 Litre,Yağ 288 Litre
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Bozyazı ilçe sınırları içerisindeki Akaryakıt istasyonu pompasından ;Yüklenicinin işyeri, Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğüne mesafesi en fazla 2 km dahilinde olması gerekmektedir.
c) Teslim tarihi : 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında muhtelif zamanlarda
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü Satış Salonu
b) Tarihi ve saati : 19.11.2019 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1-Enerji Piyasası Denetleme Kurulundan alınan İstasyonlu Bayilik Lisans Belgesi, 2- Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünden alınanSıvı Yakıt Satış İzin Belgesi, 3-Ulusal Marker Kontrol Belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
1)İhaleye katılmak isteyen istekliler, ihalenin yapıldığı tarihte geçerli olan "Sıvı Yakıt İzin Belgesi'ni" ihale esnasında ibraz edeceklerdir.
2)İl Sanayi Ticaret Müdürlüğünden "Sıvı Yakıt İzin Belgesi" almış olan ve Türkiye'nin her yerine petrol ürünleri sevkiyatı yapmaya yeterli nakil araçları olan K1 veya K2 belgesine sahip akaryakıt dağıtım şirketleri veya bunların yetkili bayileri katılabilecektir.K1 veya K2 belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti verilecektir
4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
1- İstekli Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden ilk ilanın veya ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış "Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu" olduğuna dair belge,
2- Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşundan ilk ilanın veya ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış isteklinin "Mezkur Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun Bayisi" olduğuna dair belge ile Akaryakıt İstasyonu İşletim Ruhsatı'nı ihale esnasında ibraz edeceklerdir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü Makine İkmal Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR