TARSUS ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt ve madeni yağ satın alınacaktır

TARSUS ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01078866
Şehir : Mersin / Tarsus
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ SES 08.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/559609
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
EURO MOTORİN: 130000 LİTRE BENZİN 95 OKTAN: 1000 LİTRE MOTOR YAĞI(20/50-30 NUMARA): 350 LİTRE MOTOR YAĞI (10/40 NUMARA): 200 LİTRE GRES YAĞI: 70 LİTRE Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.11.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü 2.kat Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT VE MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR


MÜDÜRLÜĞÜMÜZ MERKEZİ,ÇAMALAN,GÜLEK ŞEFLİKLERİ İÇİN GEREKLİ OLAN AKARYAKIT VE MADENİ YAĞ ALIMI

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası :2019/559609


1-İdarenin
a) Adresi :Yeni Ömerli Mah. Hilmi Seçkin Cad. 01 33400 TARSUS/MERSİN
b) Telefon ve faks numarası :3246138428 - 3246130118
c) Elektronik Posta Adresi :elifkisa@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :EURO MOTORİN: 130000 LİTRE BENZİN 95 OKTAN: 1000 LİTRE MOTOR YAĞI(20/50-30 NUMARA): 350 LİTRE MOTOR YAĞI (10/40 NUMARA): 200 LİTRE GRES YAĞI: 70 LİTRE
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri :Satın alınacak Motorin, Kurşunsuz Benzin 95 Oktan İdarenin ihtiyacı doğrultusunda Yüklenicinin Araç Tanıtım Otomatik Sistemine (ATOS) sahip olan Akaryakıt İstasyonu ve pompalarında veya İdarenin akaryakıt tanklarına konulmak suretiyle 01.01.2020 tarihinde başlayıp 31.12.2020 tarihine kadar İdarenin ihtiyacı doğrultusunda peyderpey teslim edilecektir.
c) Teslim tarihleri :Satın alınacak Motorin, Kurşunsuz Benzin 95 Oktan İdarenin ihtiyacı doğrultusunda Yüklenicinin Araç Tanıtım Otomatik Sistemine (ATOS) sahip olan Akaryakıt İstasyonu ve pompalarında veya İdarenin akaryakıt tanklarına konulmak suretiyle 01.01.2020 tarihinde başlayıp 31.12.2020 tarihine kadar İdarenin ihtiyacı doğrultusunda peyderpey teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü 2.kat Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati :29.11.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:Araç Tanıtım Otomatik Sisteminin (ATOS) olması, 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca isteklinin akaryakıt dağıtım kuruluşu olması durumunda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) dan alınmış ve vize süresi geçmemiş dağıtıcı lisansı,isteklinin akaryakıt ürünlari bayisi olması durumunda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) dan alınmış ve vize süresi geçmemiş Bayilik Lisansı ve bayisi olduğu akaryakıt dağıtım kuruluşundan alınmış ihale tarihi itibari ile bayiliğin devam ettiğine dair belge veya bayilik sözleşmesi (belgelerin aslı veya idare tarafından onaylanmış aslı görülmüştür suretleri)
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi,
İdare tarafından isteklinin imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edeceği belirtilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü 1.kat İhale Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.Akaryakıt istasyonunun Araç Tanıtım Otomatik Sistemine (ATOS) sahip olması şartı aranmaktadır AKARYAKIT İÇİN İHALEYE İŞTİRAK EDECEK AKARYAKIT İSTASYONLARININ iŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İLE MESAFESİNİN 10 KM.OLMASI

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR