ERBAA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE BİRİMİ

Akaryakıt ve madeni yağ satın alınacaktır

ERBAA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE BİRİMİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01076875
Şehir : Tokat / Erbaa
Semt-Mahalle : İSMETPAŞA MAH. / ERBAA
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ERBAA 03.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/550353
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
100.000 Litre Motorin (Diğer), 1.500 Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (Diğer) ve 8 (Sekiz) Kalem Madeni Yağ alımı. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.11.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Erbaa Orman İşletme Müdürlüğü İhale Salonu - Erbaa/TOKAT
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT VE MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR

ERBAA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ


2020 yılında İşletme Müdürlüğümüzün Değişik İhtiyaçlarında Kullanılmak Üzere 100.000 Litre Motorin (Diğer), 1.500 Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (Diğer) ve 8 (Sekiz) Kalem Madeni Yağ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/550353

1-İdarenin

a) Adresi

:

ISMETPASA MAH. HÜKÜMET CAD. 139 60500 ERBAA/TOKAT

b) Telefon ve faks numarası

:

3567151155 - 3567154927

c) Elektronik Posta Adresi

:

erbaaisl@ogm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a)Niteliği, türü ve miktarı

:

100.000 Litre Motorin (Diğer), 1.500 Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (Diğer) ve 8 (Sekiz) Kalem Madeni Yağ alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b)Teslim yeri

:

Erbaa İlçesi Belediye Mücavir Alan Sınırı İçerisindeki Akaryakıt ve Yağ İstasyonlarından, Erbaa Orman İşletme Müdürlüğünce ihtiyaç duyuldukça akaryakıt ve yağ istek fişi ile teslim alınacaktır.

c)Teslim tarihi

:

Teslimat tek partide ya da aşağıda detayları belirtilen şekilde olacaktır. Söz konusu Akaryakıt ve Madeni Yağ idare yetkilisince imzalanmış akaryakıt/yağ veya malzeme talep fişleriyle Araçlara veya bidonla/teneke ile pompadan/yağ istasyonundan teslim alınacaktır. Ancak zorunlu hallerde idarenin uygun görüşü ile teslim programında değişiklik yapılarak idarece akaryakıtın toplu olarak idarenin tank ve deposuna tesliminin istenmesi halinde yüklenici bu hususun kendisine tebliğ tarihinden başlamak üzere 5 (Beş) gün içinde idarenin tank ve deposuna teslim etmek zorundadır. Bu durumda teslim edilecek akaryakıtın Ulusal Marker kontrolünün yapılması zorunludur. Alımlar günün 24 saatinde talep edilecek ihtiyaca göre sözleşme süresince devam eder. Sözleşme imzalandıktan sonra 01.01.2020 tarihinde alımlar başlar 31.12.2020 tarihinde sona erer.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Erbaa Orman İşletme Müdürlüğü İhale Salonu - Erbaa/TOKAT

b) Tarihi ve saati

:

27.11.2019 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
ı) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerli olan istasyonun bayilik belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti.
i) Akaryakıt ve Yağ İstasyonu İşletim Ruhsatı'nı
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya ünvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Erbaa Orman İşletme Müdürlüğü - Erbaa/TOKAT adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR