DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Akaryakıt ve madeni yağ satın alınacaktır

DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00889570
Şehir : Kocaeli / Darıca
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ HABER 07.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Fen İşleri Müdürlüğü
İhale Kayıt No
:
2018/559080
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
400.000 lt. Motorin, 9.000 lt. Motorin (Diğer- Euro Disel), 9.000 lt. Kurşunsuz Benzin 95 Oktan ve 8 kalem Madeni Yağ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.12.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
BAĞLARBAŞI MAH.A.ARICAN CAD. İLKBAHAR SOK. NO:1
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı
TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT VE MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR

DARICA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Taşıt Tanıma Sistemi İle Akaryakıt ve Madeni Yağ Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/559080
1-İdarenin
a) Adresi : BAGLARBASI MAH. A.ARICAN CAD. İLKBAHAR SOK. NO:1 41700 DARICA/KOCAELİ
b) Telefon ve faks numarası : 2627455174 - 2627455950
c) Elektronik Posta Adresi : destekhizmetleri@darica.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 400.000 lt. Motorin, 9.000 lt. Motorin (Diğer- Euro Disel), 9.000 lt. Kurşunsuz Benzin 95 Oktan ve 8 kalem Madeni Yağ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Yüklenici, ihtiyaç kalemlerinden motorini tankerle 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında idarenin ihtiyacına göre istenilen zaman ve miktarda peyderpey şeklinde Darıca Belediyesi Şantiye Akaryakıt deposuna teslimini yapacaktır. Ayrıca, taşıt tanıma sistemine sahip istasyonlardan Belediye hizmet araçlarına taşıt tanıma sistemi ile teknik şartnamede belirtilen şekilde pompa teslimi yapılacaktır.
c) Teslim tarihi : Yüklenici, ihtiyaç kalemlerinden motorini tankerle 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında idarenin ihtiyacına göre peyderpey olarak teslim edecektir. Alınacak tüm malzemelerin Teslimatı İdarenin Yüklenicinin ekap,veya e-mail adresine almak istediği miktarı bildirmesi yüklenicinin bu siparişe istinaden ürünleri 1 (Bir) takvim günü (24 Saat) içerisinde 08:30 - 17:30 saatleri arasında Darıca Belediyesi Şantiye Akaryakıt deposuna teslim etmesi ile olacaktır. Ayrıca, taşıt tanıma sistemine sahip istasyonlardan Belediye hizmet araçlarına taşıt tanıma sistemi ile teknik şartnamede belirtilen şekilde pompa teslimi yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : BAĞLARBAŞI MAH.A.ARICAN CAD. İLKBAHAR SOK. NO:1
b) Tarihi ve saati : 05.12.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1. İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren yetki belgesi.
2. İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluş dan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu’nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi.
3. İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve İhale İlan Tarihi İtibari ile iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik Belgesi.
4. İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesi,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - İHALE BİRİMİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BAĞLARBAŞI MAH.A.ARICAN CAD. İLKBAHAR SOK. NO:1 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR