ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Akaryakıt ve madeni yağ satın alınacaktır

ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00888061
Şehir : Hatay
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEY 03.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/551747
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Euro Dizel 300.000 Lt K Benzin 25.000 Lt 68 N. Hidrolik Yağı 900Lt ATF direksiyon yağı 200 Lt Motor Yağı 15 / 40 1600 Lt Fren Hidrolik Yağı DO3 100 Lt Fren Hidrolik Yağı ( DO4 50 Lt Abdul katkı maddesi 250 Lt Yağlama gres 1000 Kg Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Akaryakıt ürünü Nardüzü ve Akçalı mahallelerimizdeki akaryakıt tanklarına; Madeni yağlar Nardüzü ve Akçalı mahallelerimizdeki ambarlara teslim edilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.11.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
GÖZCÜLER MAHALLESİ 25 NOLU SOKAK NO:25/3 MARİN OTEL ARKASI 31320 ARSUZ/HATAY
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT VE MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR
ARSUZ BELEDİYESİ BAŞKANLIK MAKAMI


Akaryakıt ve Madeni yağ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/551747

1-İdarenin
a) Adresi : GÖZCÜLER MAHALLESİ 25. SOKAK : NO:3 MARİN OTEL ARKASI ARSUZ / HATAY 31320 ARSUZ/HATAY
b) Telefon ve faks numarası : 3266612111 - 3266432072
c) Elektronik Posta Adresi : fen@arsuz.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Euro Dizel 300.000 Lt K Benzin 25.000 Lt 68 N. Hidrolik Yağı 900Lt ATF direksiyon yağı 200 Lt Motor Yağı 15 / 40 1600 Lt Fren Hidrolik Yağı DO3 100 Lt Fren Hidrolik Yağı ( DO4 50 Lt Abdul katkı maddesi 250 Lt Yağlama gres 1000 Kg
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Akaryakıt ürünü Nardüzü ve Akçalı mahallelerimizdeki akaryakıt tanklarına; Madeni yağlar Nardüzü ve Akçalı mahallelerimizdeki ambarlara teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Birinci kısımdaki Akaryakıt teslimi :İdarenin sözlü talepleri doğrultusunda Yüklenici Mali üç gün içerisinde teslim edecektir. İdarenin talep ettiği akaryakıtı yüklenici üç gün içerisinde getirmez ise on gün için ihtar verilir yine yüklenici firma akaryakıtı getirmez ise idare akaryakıtı diğer dağıtım şirketlerinden alır ve yüklenici firmanın kesin teminatı bozdurularak ödenir. İkinci kısımdaki Madeni yağlar Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 2019 yılı ocak ayında mal teslimi yapılmalıdır. Süresi içerisinde teslim edilmeyen mallar için Mal alımları ihaleleri uygulama yönetmeliği çerçevesinde işlem yapılır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : GÖZCÜLER MAHALLESİ 25 NOLU SOKAK NO:25/3 MARİN OTEL ARKASI 31320 ARSUZ/HATAY
b) Tarihi ve saati : 29.11.2018 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1- 1- Akaryakıt kısmına teklif verecek firmalar akaryakıt dağıtım şirketi lisansı veya bayilik sözleşmesi olmalıdır.( EPDK alınmış)
2-Yağ tekliflerinin dikkate alınabilmesi için EPDK’dan yağ üretim lisansı alan firma veya firmanın bayileri bilgilerini teklif zarflarında sunmalıdırlar. Tüm yağ ürünleri TSE belgesine sahip olmalıdır.
3-Firmalar tekliflerinde madeni yağların marka ve menşe’ini belirtecektir.
4-Yağlara teklif veren Firmalar teklifleri ile birlikte Petrol Ofisi, BP, Shell, Mobil, Castrol, Elf, Opet, Total markalı imalatı ürünlerin dengini gösteren ürün karşılaştırma cetveli ve iki takım katalog vereceklerdir. Kataloglarda teklif edilen madeni yağların teknik özellikleri ile standartları bulunacaktır.
5-Yağlara teklif veren Firmalar tekliflerinde muadili olduğu ve fiziksel özellikleri ile kullanım yerlerini belirten çizelge, prospektüs veya kataloglarını teklifleri ile birlikte teslim edeceklerdir.
6-İstekliler; Yağları üreten firmaya ait ISO14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesinin ve ISO9001 veya ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemleri belgelerinin asılları veya noter onaylı suretlerini teklifleriyle birlikte vereceklerdir.
7- mdeni yağlara teklif verecek firmalar Teknik şartnameye uygun teklif etikleri mallara ilişkin kataloğ sunmalıdırlar.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı ARSUZ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE BİRİMİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ARSUZ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ, MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR