DALAMAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt ve madeni yağ alınacaktır

DALAMAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01077065
Şehir : Muğla / Dalaman
Yayınlandığı Gazeteler

DALAMAN 05.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/547408
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
I. KISIM=100.000 Litre Motorin (Euro Diesel) ,5000 Litre 95 oktan benzin II. KISIM= 100 Litre 2T yağ ,4000 Litre Bıçkı Yağı , 100 Kilogram Gress yağı ,500 Litre Adblue Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.11.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Altıntas Mah. Gazi Bulv. No:149/A 487706 - DALAMAN / MUĞLA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT VE MADENİ YAĞ

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-DALAMAN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜAkaryakıt ve Madeni Yağ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/547408
1-İdarenin
a) Adresi : ALTINTAS MAHALLESİ GAZI BULVARI NO;149/A 48770 ATAKENT DALAMAN/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası : 2526976001 - 2526976003
c) Elektronik Posta Adresi : dalamanisl@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : I. KISIM=100.000 Litre Motorin (Euro Diesel) ,5000 Litre 95 oktan benzin II. KISIM= 100 Litre 2T yağ ,4000 Litre Bıçkı Yağı , 100 Kilogram Gress yağı ,500 Litre Adblue
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Yüklenicinin idareye göstereceği istasyonlardan. akaryakıt talep fişi karşılığında 7/24 saat akaryakıt pompa istasyonundan peyderpey alınacaktır. İdaremiz araçlarının Dalaman dışına yapacakları seyahatlerde akaryakıt ihtiyacı olduğu zaman, yüklenicinin kendisinin veya bağlı olduğu akaryakıt dağıtım şirketinin bayilerine ait istasyonlardan Araç Tanıtım Cihazı (ATC) marifetiyle akaryakıt alımı gerçekleştirilecektir . Madeni yağlar ise ihtiyaç oldukça Dalaman içerisinde yüklenicinin göstereceği idarenin onay verdiği yerden peyderpey alınacaktır. Orman Yangınının büyüklüğü durumunda ise yangın mahalline tankerle teslimat yapılacaktır.Bu alım işi 31.12.2020 tarihine kadar devam eder.
c) Teslim tarihi : Yüklenicinin idareye göstereceği istasyonlardan. akaryakıt talep fişi karşılığında 7/24 saat akaryakıt pompa istasyonundan peyderpey alınacaktır. İdaremiz araçlarının Dalaman dışına yapacakları seyahatlerde akaryakıt ihtiyacı olduğu zaman, yüklenicinin kendisinin veya bağlı olduğu akaryakıt dağıtım şirketinin bayilerine ait istasyonlardan Araç Tanıtım Cihazı (ATC) marifetiyle akaryakıt alımı gerçekleştirilecektir . Madeni yağlar ise ihtiyaç oldukça Dalaman içerisinde yüklenicinin göstereceği idarenin onay verdiği yerden peyderpey alınacaktır. Orman Yangınının büyüklüğü durumunda ise yangın mahalline tankerle teslimat yapılacaktır.Bu alım işi 31.12.2020 tarihine kadar devam eder.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Altıntas Mah. Gazi Bulv. No:149/A 487706 - DALAMAN / MUĞLA
b) Tarihi ve saati : 25.11.2019 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1-İstekli bir "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu" ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,
2-İstekli bir "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi" ise , Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu’nun Bayisi" olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini ,
3-İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu Bayilik Belgesini,
teklifleri kapsamında sunmak zorundadırlar.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi
b) İstekli üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi,
ç)İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
Teklif edilen ürünlere ait TSE belgeleri
4.3.2.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
Teklif edilen ürünlere ait TSE belgeleri
4.3.2.3. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Enerji Piyasası Denetleme Kurulundan alınmış bayi lisans belgesi


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlarda dikkate alınarak belirlenecektir. Fiyat dışı unsurlarda KM cinsinden akaryakıt istasyonunun idareye uzaklığı idarece belirlenen 0,0025 katsayısı ile çarpılarak teklif birim fiyatı etkileyecek katsayı bulunacak ve katsayı uygun bedelin tespitinde kullanılacaktır. Uygun bedelin tespitinde aşağıdaki formül esas alınacaktır.
A:Teklif değerlendirmesinde kullanılacak olan aşağıdaki formül sonucu bulunacak olan değerlendirmeye esas teklif birim fiyatı
B:Teklif edilen birim fiyat
C:Akaryakıt istasyonunun Km. cinsinden idareye uzaklığı
D:Mesafeden dolayı alınacak akaryakıt maliyetini her bir Km. için arttıran katsayı 0,0025 kabul edildi.
Her türlü akaryakıt cinsi için A=Bx((CxD)+1) formülü kullanılarak ihale dokümanlarında mevcut bulunan "Uygun Bedel Tespit Hesap Tablosu" doldurulacak ve teklif zarfı içerisine konulabilir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü İdari Binası Kat:1 No:104 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR