ARTUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Akaryakıt ve kalorifer yakıtı yağ satın alınacaktır

ARTUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00874337
Şehir : Mardin / Artuklu
Yayınlandığı Gazeteler

KIRATIM 10.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2018/497649
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
600.000-Litre Motorin (Diğer) 20.000-Litre Benzin (95 Oktan ) 20.000 Kğ Kalorifer Yakıtı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.11.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Artuklu Belediyesi 2.Kat Nikah Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT VE KALORİFER YAKITI YAĞ SATIN ALINACAKTIR
ARTUKLU BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ


600000 Litre Motorin (Diğer) 20000 Litre Benzin (95 Oktan) 20000 Kilogram Kalorifer Yakıtı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/497649

1-İdarenin
a) Adresi : 13 Mart Mah. Vali OZAN Cad. No: 46 47100 ARTUKLU/MARDİN
b) Telefon ve faks numarası : 4822121049 - 4822122136
c) Elektronik Posta Adresi : destek@artuklu.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 600.000-Litre Motorin (Diğer) 20.000-Litre Benzin (95 Oktan ) 20.000 Kğ Kalorifer Yakıtı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Artuklu Belediyesi Garaj Amirliği
c) Teslim tarihi : Sözleşme İmzalandıktan 20 gün sonra idaremizin vereceği siparişler doğrultusunda ve Muayene Kabul Komisyonumuzun belirteceği çerçevede,en geç 3 (Üç ) gün içerisinde İdari şartname ve sözleşmede öngörülen hususlar doğrultusunda teslimat yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Artuklu Belediyesi 2.Kat Nikah Salonu
b) Tarihi ve saati : 13.11.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
1- İstekli'Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu' ise;EnerjiPiyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren Belgeyi,(Asgari iş bitim tarihine kadar geçerli olacak)
2-İstekli bir 'Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun bayisi'ise ; Teklif Sahibinin Bayisi olduğu kuruluş'tan 'Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve Bayilik sözleşmesini,(Asgari İş Bitim Tarihine Kadar geçerli olacaktır.)
3-İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik Yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu Bayilik Belgesini (Asgari İş Bitim Tarihine Kadar geçerli olacaktır.)
4-İsteklinin Bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başklanlığından Alınmış olan işyeri açma ve izin belgesini,
5- Sözleşme İmzalanması aşamasında,Yüklenici tarafından Belediye Başkanlığımızın Belirleyeceği Asgari 20 Araca Taşıt Tanıma sistemi tanıtılacaktır.Türkiyenin her yerinde geçerli ve ikmal yapmayı sağlayacak Taşıt Sisteminin Kurulması,Bakım ve Onarımı yüklenici firmaya ait olacak ve sözleşme imzalama aşamasında Taşit Tanıma Sisteminin olduğunu gösteren belge Başkanlığımıza ibraz edilecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Akaryakıt Alımı ve Kalorifer Yakıtı,Temini ile İlgili Özel veuya Resmi Kurumlardan Tamamlanmış ve İaresince kusursuz kabul edilmiş alımlar Benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Artuklu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Artuklu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR