DİYARBAKIR AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt ve kalorifer yakıtı satın alınacaktır

DİYARBAKIR AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00889134
Şehir : Diyarbakır
Yayınlandığı Gazeteler

GE GÜNEYDOĞU EKSPRES 03.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/542292
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
22 Kısım. Toplam 1.700,00 Litre Kurşunsuz Benzin, 131.400,00 Litre Motorin (Eurodizel-Motorin Diğer), 30.000,00 Kg. Kalorifer Yakıtı (4 No Fuel-Oil) 31.12.2019 a kadar ihtiyaca binaen peyderpey alınacak. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
İdare tarafından gösterilen yerler
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.11.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü-Şehitlik Mah. Fabrika Cad. No:7/1 YENİŞEHİR DİYARBAKIR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT, KALORİFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR
AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


MOTORİN, BENZİN VE KALORİFER YAKITI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/542292

1-İdarenin

a) Adresi

:

ŞEHİTLİK MAHALLESİ FABRİKA CADDESİ 37.SOKAK NO: 7/1 YENİŞEHİR/DİYARBAKIR

b) Telefon ve faks numarası

:

4122243826 - 4122243500

c) Elektronik Posta Adresi

:

diyarbakir@aile.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

22 Kısım. Toplam 1.700,00 Litre Kurşunsuz Benzin, 131.400,00 Litre Motorin (Eurodizel-Motorin Diğer), 30.000,00 Kg. Kalorifer Yakıtı (4 No Fuel-Oil) 31.12.2019 a kadar ihtiyaca binaen peyderpey alınacak.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Diyarbakır ili mülki sınırları içerisindeki Merkez ve diğer ilçelerde (Ergani, Silvan, Bismil ve Lice) faaliyet yürüten Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü (AÇS İl Md.) ile Bağlı Kuruluşlar: 1-Kalorifer Yakıtı: Eğil Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğüne; 2-Benzin: Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne ait araçlara Taşıt Tanıma Sistemi (TTS) vasıtasıyla; Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne çim biçme makinesi yakıt depolarına; 3-Motorin: Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Bağlı Kuruluşlarına ait araçlara Taşıt Tanıma Sistemi (TTS) vasıtasıyla ve jeneratör yakıt depolarına peyderpey aktarılacak.. İdarece gerek görülmesi halinde ilimiz Diyarbakır genelinde kamu hizmetinin devamlılığı ve işleyişini temin bakımından Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlar dışındaki resmi kurum, görevli kuruluş veya yetkililere ait araçlarda veya kamu kurum ve kuruluşları ile bağlı birimlerin acil ihtiyaçlarının karşılanması bakımından ivedilik arz eden hallerde jeneratör yakıtı veya kalorifer yakıtı vb. kullanılmak üzere bizzat ve sadece Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün yazılı talimatı ile ikmal yapılacak aracın plaka, marka-modeli, jeneratör veya kalorifer yakıtının teslim edileceği kurum/kuruluş adı, adresi, akaryakıt cinsi ve takribi miktarı belirtilmek suretiyle yükleniciye yapılacak bildirim üzerine akaryakıt alınacak, talimatında belirtilen idare/kuruluş yakıt alacağından sözleşme hükümleri dâhilinde mahsup edilecek, ödemesi ilgili, belirtilen idare / kuruluş tarafından yapılacaktır. Hizmetin niteliği ve idarenin organizasyon yapısı gereği ihaleye konu müdürlük/kuruluşlardan; Eğil Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü ile 1nci Kadın Konukevi ve 2nci Kadın Konukevi müdürlükleri hizmet binaları ilimiz Diyarbakır Merkez İlçeler (Yenişehir, Sur, Kayapınar ve Bağlar) sınırları dâhilinde bulunmakta olup, yüklenici olunması halinde sözleşme ve teslimat için adresleri bilahare bildirilecektir.

c) Teslim tarihleri

:

01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arası mesai saatleri içerisinde peyderpey teslim alınacak.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

: Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü-Şehitlik Mah. Fabrika Cad. No:7/1 YENİŞEHİR DİYARBAKIR

b) Tarihi ve saati

:

27.11.2018 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a) İstekli bir akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu ise ihale tarihinde geçerli bulunan ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilmiş, teklif sahibinin akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu olduğunu gösterir belge veya istekli bir akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi ise akaryakıt dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi olduğuna dair tek elden satış bayilik sözleşmesini ve bayisi olduğu akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun EPDK tarafından verilmiş akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu olduğunu gösterir belgeyi sunması zorunludur.
b) Motorin ve Benzin alımına teklif verecek isteklilerin EPDK-İstasyonlu Bayilik Belgesini; Kalorifer Yakıtı alımı için teklifi verecek isteklilerin ise EPDK-İstasyonlu veya İstasyonsuz Bayilik Belgesini sunmaları zorunludur.
c)İsteklilerin kendi nam ve hesabına almış bulundukları İşyeri Açma İzin Belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü-Şehitlik Mah. Fabrika Cad. No:7/1 YENİŞEHİR DİYARBAKIR adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar : Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü-Şehitlik Mah. Fabrika Cad. No:7/1 YENİŞEHİR DİYARBAKIR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İhale, aşağıdaki idarelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla yapılmaktadır.

Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

Sosyal Hizmet Merkezi -Kayapınar Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

Sosyal Hizmet Merkezi-Yenişehir Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

Çocuk Evleri Sitesi- Sur Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi-Diyarbakır Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

Çocuk Evleri Sitesi-Diyarbakır Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

Sosyal Hizmet Merkezi -Bağlar Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

Sosyal Hizmetler Merkezi-Silvan Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

Sosyal Hizmet Merkezi-Bismil Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

Sosyal Hizmet Merkezi -Sur Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

Çocuk Destek Merkezi - Dicle Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

Çocuk Destek Merkezi - Şehitlik Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

Şiddet Önleme Ve İzleme Merkezi-Diyarbakır Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

Kadın Konukevi- Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

Çocuk Destek Merkezi - Eğil Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi- Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları


Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
Kemaliye Mah. Rüzgarlı Sok. No:3 Ergani/Diyarbakır adresinde hizmet veren Ergani Şehit Coşkun AKŞİT Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile Mulla Mah. Milli Güvenlik Cad. No:3 Lice /Diyarbakır adresinde kayıtlı Lice Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ortak alım kapsamındaki idareler olmakla birlikte Kamu İhale Kurumu elektronik kamu alımları platformu (ekap) kayıtlarında bulunmadığından eklenememiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR