AKÇAABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Akaryakıt ve kalorifer yakıtı alınacaktır

AKÇAABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01066643
Şehir : Trabzon
Yayınlandığı Gazeteler

AKÇAABAT YENİ HABER 15.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/510527
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
750.000 LİTRE MOTORİN (DİĞER), 10.000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN, 35.000 KİLOGRAM KALORİFER YAKITI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.11.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
AKÇAABAT BELEDİYESİ HASAN SAKA TOPLANTI SALONU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT VE KALORİFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR
AKÇAABAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


AKARYAKIT ÜRÜNLERİ VE KALORİFER YAKITI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/510527
1-İdarenin
a) Adresi : DÜRBİNAR MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI NO:33 61300 AKÇAABAT/TRABZON
b) Telefon ve faks numarası : 4622271315 - 4622271308
c) Elektronik Posta Adresi : fenisleri@akcaabat.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 750.000 LİTRE MOTORİN (DİĞER), 10.000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN, 35.000 KİLOGRAM KALORİFER YAKITI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : 10.000 litre kurşunsuz benzin 95 oktan ve 425.000 litre motorin(diğer) Akçaabat Belediyesi sınırları içerisinde yüklenicinin göstereceği akaryakıt istasyonunda araç ve iş makineleri depolarına teslim edilecektir. Tekliflerin değerlendirilmesinde istasyondan yapılan teslimler için istasyonun Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü merkez şantiyesine olan mesafesi fiyat dışı unsur olarak değerlendirilecektir. 100.000 litre motorin(diğer) Akçaabat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü merkez şantiyesinde iş makinelerine talep ve ihtiyaca göre peyderpey teslim edilecektir. 75.000 litre motorin(diğer) Fen İşleri Müdürlüğü Dörtyol Mahallesi şantiyesinde bulunan 4.000 litrelik akaryakıt deposuna talep ve ihtiyaca göre peyderpey teslim edilecektir. 75.000 litre motorin Fen İşleri Müdürlüğü Akçakale Mahallesi şantiyesinde bulunan 4.000 litrelik akaryakıt deposuna talep ve ihtiyaca göre peyderpey teslim edilecektir. 75.000 litre motorin Fen İşleri Müdürlüğü yıldızlı Mahallesi şantiyesinde bulunan 4.000 litrelik akaryakıt deposuna talep ve ihtiyaca göre peyderpey teslim edilecektir. 35.000 Kg. kalorifer yakıtı Akçaabat Belediyesi Hizmet binasına talep ve ihtiyaca göre peyderpey teslim edilecektir.
c) Teslim tarihleri : İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN 31.12.2020 TARİHİNE KADAR İDARENİN İHTİYACINA GÖRE PEYDER PEY TESLİM ALINACAKTIR.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : AKÇAABAT BELEDİYESİ HASAN SAKA TOPLANTI SALONU
b) Tarihi ve saati : 19.11.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

a) İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu " ise ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge,

b) İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi " ise ; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluşla yapılmış " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Sözleşmesi,

c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu Bayilik Belgesi,

d)Akaryakıt İstasyonundan teslim alınacak akaryakıtların teslim edileceği Akçaabat Belediyesi sınırları içersindeki akaryakıt istasyonuna ait Belediye Baş kanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesi sunulması zorunludur.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. AKARYAKIT VE AKARYAKIT ÜRÜNLERİ ALIMLARI BENZER İŞ OLARAK DEĞERLENDİRİLECEKTİR.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
FİYAT DIŞI UNSURLARIN PARASAL DEĞERLERİ VE HESAPLAMA YÖNTEMİ
İdaremizin depolama imkânı bulunmadığından, satın alınacak kurşunsuz benzinin 95 oktan ve motorinin(diğer) bir kısmının yüklenici istasyonundan teslim alınma zorunluluğu bulunmaktadır. Satın alınacak 10.000 litre kurşunsuz benzin 95 Oktan ve 425.000 litre motorin (diğer) Akçaabat Belediyesi sınırları içersinde yüklenicinin göstereceği akaryakıt istasyonunda araç ve iş makinesi depolarına teslim edilecektir. Tekliflerin değerlendirilmesinde istasyonun Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü merkez şantiyesine olan mesafesi fiyat dışı unsur olarak değerlendirilecektir.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
İhaleye verilen tekliflerin değerlendirilmesinde, teklif veren isteklilerin istasyonunun Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü merkez şantiyesine olan uzaklığı, fiyat dışı unsur olarak değerlendirilecek ve değerlendirmede, idarenin bir aracının deposunu doldurmak üzere istasyona gidiş-geliş için yapacağı ortalama akaryakıt sarfiyatı motorin için (OYm) 0,20 litre /km. olarak, kurşunsuz benzin için (OYb) 0.15 litre/km. olarak dikkate alınmak suretiyle, yüklenici istasyonundan araçlara teslim edilecektir. 425.000 litre motorinin (diğer) (TMm) ve 10.000 litre kurşunsuz benzinin 95 oktan (TMb) tamamının pompadan peyderpey çekilmesi için sarf edilecek toplam akaryakıt miktarı, isteklinin teklif birim fiyatı ile çarpılmak suretiyle fiyat dışı unsuru (FDU=FDUm +FDUb) hesaplanacak ve toplam teklifine eklenecektir.
FDU=FDUm +FDUb;
FDUm =2 x M x OYm x TMm/DMm x BFm ; FDUb =2 x M x OYb x TMb/DMb x BFb
Değerlendirmede dikkate alınacak parametreler şunlardır:
DMm=100 litre, DMb= 60 litre (Bir seferde araç deposunun alabileceği ortalama yakıt miktarı)
M=İş Yeri Açma ve İzin Belgesi sunulan istasyonun Fen İşleri Şantiyesine uzaklığı: km. (Mesafe hesabında ulaşıma açık ana yol ve caddeler dikkate alınacaktır.)
OYm= 0,20 litre/km. OYb= 0,15 litre/km. (Aracın 1 km'de tükettiği ortalama yakıt miktarı)
TMm=425.000 litre, TMb=10.000 litre İstasyondan teslim alınacak akaryakıt miktarı.
BFm=İsteklinin motorin (diğer) teklif birim fiyatı BFb=İsteklinin kurşunsuz benzin 95 oktan teklif birim fiyatı
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR