KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Akaryakıt ve kalorifer yakıtı alınacaktır

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01058946
Şehir : Kastamonu / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

KASTAMONU NASRULLAH 30.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/473745
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1. GRUP: 7000 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin 35000 Litre Motorin (Diğer) 2. GRUP 15000 Kg Kalorifer Yakıtı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.10.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Kampüsü Rektörlük Binası İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kat:3 No:320 KUZEYKENT/KASTAMONU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT VE KALORİFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

2020 Yılı Akaryakıt ve Kalorifer Yakıtı (KALYAK) Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/473745
1-İdarenin
a) Adı : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi : Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Kampüsü Rektörlük Binası İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı KASTAMONU MERKEZ/KASTAMONU
c) Telefon ve faks numarası : 3662801610 - 3662801398
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 2020 Yılı Akaryakıt ve Kalorifer Yakıtı (KALYAK) Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1. GRUP: 7000 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin 35000 Litre Motorin (Diğer) 2. GRUP 15000 Kg Kalorifer Yakıtı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : yerler: 1. GRUP: 7000 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin ve 35000 Litre Motorin (Diğer) 2020 yılı içerisinde Pompadan Peyderpey Teslim edilecektir. 2. GRUP: 15000 kg Kalorifer Yakıtı Sözleşme imzalandıktan sonra 15 gün içerisinde İnebolu Meslek Yüksekokulunun Deposuna tek seferde teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : 1. Grup 7000 litre 95 oktan kurşunsuz benzin ve 35000 litre motorin (diğer) 2020 yılı içerisinde pompadan peyderpey teslim edilecek. 2. Grup 15000 kg kalorifer yakıtı sözleşme imzalandıktan sonra 15 gün içerisinde İnebolu MYO'nun deposuna teslim edilecek.
d) İşe başlama tarihi : 1. Grup için 01.01.2020, 2. Grup için sözleşme tarihi

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 16.10.2019 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Kampüsü Rektörlük Binası İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kat:3 No:320 KUZEYKENT/KASTAMONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
1. GRUP (7000 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin ve 35000 Litre Motorin (Diğer) ) için:
a)Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,
b)Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu Bayii ise Bayii olduğuna dair alınmış iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan bayilik yazısı ve Bayilik sözleşmesini,
c)Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan istasyonlu bayilik belgesini,
d)İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış İşyeri Açma ve İzin Belgesini sunacaktır
2. GRUP (15000 Kg Kalorifer Yakıtı) için :
a) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliği olan istasyonlu veya istasyonsuz bayilik belgesini sunacaktır.
Yukarıda istenen belgelerden aday veya istekli kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunmak zorundadır
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR