BOLU GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt ve kalorifer yakıtı alınacaktır

BOLU GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00910375
Şehir : Bolu / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

KÖROĞLU 06.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/627993
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2.500 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin, 2.000 Litre Motorin, 40.000 Litre Motorin Diğer ve 146.000 Kg Kalorifer Yakıtı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.12.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İhsaniye Mah. Stadyum Cad. No:13 BOLU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT VE KALORİFER YAKITI ALIMI

GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ -BOLU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


AKARYAKIT VE KALORİFER YAKITI ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/627993

1-İdarenin
a) Adresi : İHSANİYE MAHALLESİ STADYUM CADDESİ NO: 13 14100 BOLU MERKEZ/BOLU
b) Telefon ve faks numarası : 3742151357 - 3742158742
c) Elektronik Posta Adresi : bolu@gsb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2.500 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin, 2.000 Litre Motorin, 40.000 Litre Motorin Diğer ve 146.000 Kg Kalorifer Yakıtı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : KALORİFER YAKITI TESLİM YERLERİ: - Murat Canbaş Cimnastik Salonu (Karaçayır Spor Kompleksi-Şehir merkezi ) - Aladağ Kamp ve İzcilik Tesisleri (Şehir merkezine tahmini 32 km.uzaklıkta ) - Karaçayır Atletizm Pisti ((Karaçayır Spor Kompleksi-Şehir merkezi ) - Gerede Arkut Dağı Kayak Evi (Bolu Şehir Merkezine tahmini 57 km, Gerede Şehir Merkezine 5 km uzaklıkta) AKARYAKIT TESLİM YERLERİ: - Söz konusu akaryakıtlar İl Müdürlüğümüz araçları tarafından ihtiyaç dahilinde yüklenicinin akaryakıt istasyonundaki pompadan peyderpey olarak temin edilecektir.
c) Teslim tarihi : İşin süresi sözleşme imzalandığı tarihinde başlayacak ve 31/12/2019 tarihinde sona erecektir. Sözleşme konusu işe ait alımlar ihtiyaca göre idarenin belirleyeceği zamanlarda ve miktarlarda olacaktır. Akaryakıt alımları İl Müdürlüğümüz araçları tarafından yüklenicinin istasyonundan peyderpey olarak periyodik zamanlarda yapılarak 31/12/2019 tarihinde sona erecektir. Kalorifer Yakıtı tesislerimizin kalorifer yakıt tanklarının kapasite ve çalışma yoğunluğuna göre peyderpey olarak periyodik zamanlarda yapılarak 31/12/2019 tarihinde sona erecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İhsaniye Mah. Stadyum Cad. No:13 BOLU
b) Tarihi ve saati : 28.12.2018 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İSTEKLİLER AŞAĞIDA BELİRTİLEN BELGELERİ İHALE DOSYASINDA TEKLİFLERİ KAPSAMINDA SUNACAKLARDIR.
1- İstekli firmaya ait bayisi olduğu akaryakıt dağıtım kuruluştan verilmiş ve ihale itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış, akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısının ve bayilik sözleşmesinin aslını veya noter onaylı suretini veya aslı idaremizce görülmüştür suretini ihale dosyasında teklifleri kapsamında sunacaklardır.

2- İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) bayilik faaliyeti yapmak üzere verilmiş ve ihale itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış, “İstasyonlu Bayilik Lisansı”nın aslını veya noter onaylı suretini veya aslı idaremizce görülmüştür suretini ihale dosyasında teklifleri kapsamında sunacaklardır.
3- Söz konusu petrol ürünleri ihtiyaca göre peyder pey alınacağından ihaleye katılacak isteklilerin istasyonunun Bolu Belediyesi Mücavir Alanı Sınırları içerisinde, kendi adına kayıtlı, faal, petrol istasyonu olması gerekmektedir. İstekliler akaryakıt verilecek petrol istasyonunun Bolu Belediyesi Mücavir Alanı Sınırları içerisinde olduğuna ait belgenin aslını veya noter onaylı suretini veya aslı idaremizce görülmüştür suretini ihale dosyasında teklifleri kapsamında sunacaklardır.
YÜKLENİCİ AŞAĞIDA BELİRTİLEN BELGELERİ SÖZLEŞME ÖNCESİNDE SUNACAKTIR.
1- Yüklenici firma kalorifer yakıtı taşıması yapacağı tanker araçlarına ait ruhsatların aslını veya noter onaylı suretini veya aslı idaremizce görülmüştür suretlerini sözleşmeden önce idareye ibraz edecektir.
2- Yüklenici firma kalorifer yakıtı taşıması yapacağı araçların sürücülerine ait ehliyet, src, psikoteknik vb. belgelerinin aslını veya noter onaylı suretini veya aslı idaremizce görülmüştür suretlerini sözleşmeden önce idareye ibraz edecektir.
Yüklenici firma kalorifer yakıtı taşıması yapacağı araçlarına ait Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından verilmiş sözleşme tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış Taşıma Yetki Belgesinin aslını veya noter onaylı suretini veya aslı idaremizce görülmüştür suretlerini sözleşmeden önce idareye ibraz edecektir.
3- Sözleşme süreci içerisinde araçlarda veya sürücülerde değişiklik olması durumunda yeni araçların ve sürücülerin belgelerini idareye ibraz edecektir. Yüklenici firma kalorifer yakıtı taşınması ile ilgili başka bir firma ile nakliye veya taşıma kira sözleşmesi yapmış ise bu sözleşmenin aslını veya noter onaylı suretini veya aslı idaremizce görülmüştür suretlerini sözleşmeden önce idareye ibraz edecektir.
4- Yukarıdaki maddelerde belirtilen ve ibraz edilen tanker araçların dışında kesinlikle kalorifer yakıtı taşınamaz, getirilemez ve kabul ettirmek için zorlanamaz. Buna istinaden her kalorifer yakıtı gelişinde söz konusu araçların belge ve plaka kontrolleri yapılacak aksi durumda kesinlikle gelen yakıt teslim alınmayacaktır. Yüklenici firma bu durumda meydana gelen zarar ve ziyandan kurumu sorumlu tutamaz.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
İhale konusu alım ile nitelik ve/veya nicelik bakımından benzerlik gösteren, Kamu Kurum ve Kuruluşları veya özel sektör kuruluşları ile tek sözleşme kapsamında gerçekleştirilen, her türlü akaryakıt ürünü ve kalorifer yakıtı temini işleri, ayrı ayrı veya birlikte benzer iş olarak kabul edilecektir


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İhale Satınalma ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğüadresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İhsaniye Mah. Stadyum Cad. No:13 BOLU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR