KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Akaryakıt ürünleri ve LPG satın alınacaktır

KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00980574
Şehir : Ankara / Kahramankazan
Semt-Mahalle : ATATÜRK MAH. / KAZAN
Yayınlandığı Gazeteler

HABER VAKTİM 13.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/173129
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
400.000 Litre Motorin, 12.500 Litre Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) ve 10.000 Litre Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) (Otogaz) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.05.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Atatürk Mah. Göktürk Cad. No:3 Kahramankazan/ANKARA Fen İşleri Müdürlüğü
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT ÜRÜNLERİ VE SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI (LPG)

KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AKARYAKIT ÜRÜNLERİ VE SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI (LPG) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2019/173129

1-İdarenin
a) Adı : KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : ATATÜRK MAH. GÖKTÜRK CAD. BELEDİYE MAKİNE İKMAL TESİSLERI İÇİ NO:3 06980 KAHRAMANKAZAN/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 3128144507 - 3128144506
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : AKARYAKIT ÜRÜNLERİ VE SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI (LPG)
b) Niteliği, türü ve miktarı : 400.000 Litre Motorin, 12.500 Litre Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) ve 10.000 Litre Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) (Otogaz)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Alımı yapılacak olan MOTORİN ve KURŞUNSUZ BENZİN (95 OKTAN) Taşıt Tanıma Sistemi ile alınacaktır. SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI (LPG) için Yüklenicinin gösterdiği ve/veya yükleniciye ait akaryakıt istasyonlarında idaremiz araç ve otomobillerine teslim edilecektir. Aynı zamanda MOTORİN Kahramankazan Belediyesi Makine İkmal Tesisleri, Adres: Atatürk Mahallesi Göktürk Caddesi No:3 Kahramankazan/ANKARA adresinde bulunan idarenin deposuna da tanker ile teslimat gerçekleştirilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi: 01.06.2019; işi bitirme tarihi 31.12.2019 olmak üzere işin toplam süresi 6(altı) aydır.
d) İşe başlama tarihi : 01.06.2019

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 13.05.2019 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Atatürk Mah. Göktürk Cad. No: 3 Kahramankazan/ANKARA Fen İşleri Müdürlüğü

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
• İstekli bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) ihalenin yapılacağı yıl içinde alınmış teklif sahibinin akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu olduğunu tevsik eden belgeyi,
• İstekli bir akaryakıt dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi ise bayi olduğu akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşundan ihalenin yapılacağı yıl içinde alınmış teklif sahibinin mezkur dağıtım kuruluşunun bayisi olduğunu tevsik eden belge ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) alınan Bayi Lisans Belgesini,
• Yukarıdaki belirtilen durumlara uymayan isteklilerin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından düzenlenmiş mevzuat gereği bulundurması gereken belgeyi teklifleri ekinde sunacaklardır.
•Alımı yapılacak olan MOTORİN ve KURŞUNSUZ BENZİN (95 OKTAN) Taşıt Tanıma Sistemi ile alınacaktır. SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI (LPG) için Yüklenicinin Kahramankazan İlçe sınırları içerisinde gösterdiği ve/veya Kahramankazan İlçe sınırları içerisinde yükleniciye ait akaryakıt istasyonlarında idaremiz araç ve otomobillerine teslim edilecektir. Aynı zamanda MOTORİN Kahramankazan Belediyesi Makine İkmal Tesisleri, Adres: Atatürk Mahallesi Göktürk Caddesi No:3 Kahramankazan/ANKARA adresinde bulunan idarenin deposuna da tanker ile teslimat gerçekleştirilecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel Sektör için yapılan akaryakıt ürünleri dağıtım ve/veya pazarlama iş/işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR