ÇEKMECE NÜKLEER ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ

Akaryakıt ürünleri ve kalorifer yakıtı satın alınacaktır

ÇEKMECE NÜKLEER ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01064039
Şehir : İstanbul / Küçükçekmece
Yayınlandığı Gazeteler

ÖNCE VATAN 10.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/447983
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
400.000 Kilogram Kalorifer Yakıtı, 10.000 Litre Motorin, 300 Litre Kurşunsuz Benzin Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.11.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Teknoloji Geliştirme Dairesi - Yarımburgaz Mah. Nükleer Araştırma Merkezi Yolu No:10 Küçükçekmece/İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2020 YILI AKARYAKIT ÜRÜNLERİ VE KALORİFER YAKITI ALIMI
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU


2020 Yılı Akaryakıt Ürünleri ve Kalorifer Yakıtı Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/447983

1-İdarenin
a) Adresi : YARIMBURGAZ MAH. NÜKLEER ARAŞTIRMA MERKEZİ YOLU 34303 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124732600 - 2124732634
c) Elektronik Posta Adresi : omer.donmz@taek.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 400.000 Kilogram Kalorifer Yakıtı, 10.000 Litre Motorin, 300 Litre Kurşunsuz Benzin
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Teknoloji Geliştirme Dairesi - Isı Santrali Ana Yakıt Depoları
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalandığının, İdare tarafından Yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren mal teslim edilecek/işe başlanacaktır. İşin süresi 12 (On İki) aydır. İdarenin talep edileceği miktarda kalorifer yakıtı, motorin ve benzin talep edilen tarihten itibaren en geç 3 (üç) iş günü içinde teslim edilecektir. Kalorifer Yakıtı, Benzin ve Motorin idarenin ihtiyaç duyduğu zamanda yükleniciden temin edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Teknoloji Geliştirme Dairesi - Yarımburgaz Mah. Nükleer Araştırma Merkezi Yolu No:10 Küçükçekmece/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 04.11.2019 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1) İstekli bir akaryakıt pazarlama ve dağıtım kuruluşu ise, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilmiş ve ihale itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış, teklif sahibinin Akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belgenin aslını veya noter onaylı suretini ihale dosyasında bulunduracaktır.
2) İstekli bir akaryakıt dağıtım kuruluşunun bayisi ise; teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve ihale itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış, akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesini aslını veya noter onaylı suretini ihale dosyasında bulunduracaktır.
3) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) bayilik yapmak üzere verilmiş ve ihale itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış, istasyonlu bayilik lisansının aslını veya noter onaylı suretini ihale dosyasında bulunduracaktır. (Sadece 1. Kısıma teklif veren istekliler istasyonsuz bayilik lisansını teklif dosyalarında sunabilirler)

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
İhale konusu alım ile nitelik bakımından benzerlik gösteren, Kamu Kurum ve Kuruluşları veya özel sektör kuruluşları ile tek sözleşme kapsamında gerçekleştirilen, her türlü akaryakıt ürünü ve kalorifer yakıtı temini işleri, ayrı ayrı veya birlikte benzer iş olarak kabul edilecektir


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 5 (yüzde beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Teknoloji Geliştirme Dairesi - Yarımburgaz Mah. Nükleer Araştırma Merkezi Yolu No:10 Küçükçekmece/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR