DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇANAKKALE HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt ürünleri ve doğalgaz satın alınacaktır

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇANAKKALE HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01180608
Şehir : Çanakkale / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

BOĞAZ VİTAMİN 27.06.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/318176
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kurşunsuz Benzin(95 Oktan): 5.000 litre Motorin :35.000 litre Doğalgaz :400.000 metreküp Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Çanakkale Havalimanı Müdürlüğü ve Biga Vor İstasyonunda bulunan ve teknik şartnamede belirtilen mahaller
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.07.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çanakkale Havalimanı Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Şefliği
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT ÜRÜNLERİ VE DOĞALGAZ SATIN ALINACAKTIR

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) ÇANAKKALE HAVA ALANI MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt Ürünleri ve Doğalgaz mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/318176
1-İdarenin
a) Adı : DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) ÇANAKKALE HAVA ALANI MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Çanakkale Havalimanı Müdürlügü ÇANAKKALE MERKEZ/ÇANAKKALE
c) Telefon ve faks numarası : 2862131021 - 2862130877
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Akaryakıt Ürünleri ve Doğalgaz
b) Niteliği, türü ve miktarı : Kurşunsuz Benzin(95 Oktan): 5.000 litre Motorin :35.000 litre Doğalgaz :400.000 metreküp
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Çanakkale Havalimanı Müdürlüğü ve Biga Vor İstasyonunda bulunan ve teknik şartnamede belirtilen mahaller
ç) Süresi/teslim tarihi : *Kurşunsuz Benzin(95 Oktan) ve motorin yüklenicileri için; 01.01 2021 tarihinden 31.12.2022 tarihine kadar İdarenin belirleyeceği gün ve saatlerde idarece tespit edilen akaryakıtlar DHMİ Çanakkale Havalimanında bulunan akaryakıt depolarına, Biga VOR İstasyonuna veya yüklenicinin sayaçlı tankerleri ile DHMİ Çanakkale Havalimanı Müdürlüğü'ne tahsisli araçlara peyderpey GAAF(Günlük Akaryakıt Alım Fişi) ile yüklenici tarafından teslim edilecek olup gerektiğinde Havalimanı araçları ile bayinin pompa istasyonlarından GAAF ile akaryakıt alımı yapılacaktır. *Doğalgaz yüklenicileri için;01.01.2021 tarih saat 00:00' da başlayacak 31.12.2022 tarihi saat 24:00'da sona erecektir.
d) İşe başlama tarihi : 01.01.2021

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 23.07.2020 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Çanakkale Havalimanı Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Şefliği

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
Aşağıda istenilen tüm belgelerin geçerliliği ihale tarihi ve sözleşme süresince devam etmelidir.
1.Kurşunsuz Benzin(95 Oktan) ve Motorin için teklif verecek istekliler;
*Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşları; EPDK(Enerji Piyasası Denetleme Kurulu)'dan almış olduğu, ihalenin yapılacağı tarih ve sözleşme boyunca geçerliliği devam eden Akaryakıt Dağıtım Lisansı'nın noter tasdikli suretini veya aslını,
*Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Bayileri; EPDK(Enerji Piyasası Denetleme Kurulu)'nın yetki verdiği ''Dağıtıcı Lisansı'' na sahip herhangi bir dağıtım şirketinin bayisi olduğuna dair Bayilik Belgesi,bayisi olduğu kuruluşun EPDK(Enerji Piyasası Denetleme Kurulu)'dan alınmış Akaryakıt Dağıtım Kuruluşu olduğunu gösterir belge ve İstasyonlu Bayilik Lisans belgesinin aslını veya noter onaylı suretini,
*Akaryakıt Pompa Satış İstasyonları; EPDK(Enerji Piyasası Denetleme Kurulu)'nın yetki verdiği Akaryakıt Dağıtım Lisansı'na sahip herhangi bir Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun bayisi olduğuna dair Akaryakıt Pompa Satış İstasyonu bayilik belgesi ve Akaryakıt İstasyonu İşletim Ruhsatı'nın aslını veya noter onaylı suretini,
teklifleri ile birlikte vermeleri gerekmektedir.
*EPDK(Enerji Piyasası Denetleme Kurulu)'nın 23.05.2015 tarih ve 29364 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ''Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılması'na İlişkin Yönetmelik'' hükümlerinin 1. maddesinde belirtildiği üzere; İstasyonsuz kategorisi altında verilmiş bayilik lisansı sahipleri teklif veremezler.

2.Doğalgaz için teklif verecek istekliler; EPDK(Enerji Piyasası Denetleme Kurulu) tarafından kendilerine verilmiş, Serbest Tüketicilere Doğalgaz satmaya yetkili olduğuna dair belgenin (Doğalgaz Piyasası Kanunu ve Doğalgaz Piyasası Lisans Yönetmeliği esaslarına göre düzenlenmiş olan İthalat Lisansı, Toptan Satış Lisansı veya Dağıtım Lisansı v.b. belgelerden en az birine) aslı veya noter onaylı suretini, teklifleriyle birlikte vermeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
a)İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b)İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.a.Doğalgaz alımına ilişkin teklif verecek istekliler için Resmi ve/veya özel sektörde gerçekleştirilmiş doğalgaz tedarik işleri
b.Kurşunsuz Benzin(95 Oktan) ve Motorin alımına ilişkin teklif verecek istekliler için Resmi ve/veya özel sektörde gerçekleştirilmiş akaryakıt ürünleri tedarik işleri

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR